Jauni saistošie noteikumi par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

19.05.2022.

2022. gada 19. maijā spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 9/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, kas nosaka pašvaldības finansēto/līdzfinansēto sociālo pakalpojumu veidus, apjomu, to piešķiršanas/atteikšanas, saņemšanas/pārtraukšanas un samaksas kārtību, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.


Tiesības saņemt saistošajos noteikumos paredzētos pakalpojumus ir personām:

  • kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir Mārupes novadā, ja vien saistošajos noteikumos nav noteikts citādi;
  • kurām atbilstoši sociālā darba speciālista veiktajam personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumam nepieciešams noteikta veida pakalpojums;
  • kuras atbilst personu kategorijai, kura var saņemt saistošajos noteikumos noteikto konkrēto pakalpojumu;
  • kuras nav noslēgušas uztura līgumu vai cita veida līgumu, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai tādus pašus pakalpojumus, kādus nodrošina pašvaldība.

Pakalpojumu veidi:
•    aprūpes mājās pakalpojums;
•    ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā;
•    īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā;
•    dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem;
•    patversmes pakalpojums;
•    specializētā autotransporta pakalpojums;
•    ģimenes asistenta pakalpojums;
•    ergoterapijas pakalpojums;
•    fizioterapijas pakalpojums;
•    psihologa pakalpojums.

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Mārupes novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un pievieno vai uzrāda dokumentus, kas nepieciešami konkrēta pakalpojuma piešķiršanai. Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina elektroniskais paraksts.
Sociālais dienests lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Mārupes novada pašvaldības Sociālais dienests ir aprēķinājis, ka par 30% pieaugs izmaksas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijās, jo pieaugusi pakalpojumu cena dienā. 2022. gadā šim mērķim tika novirzīti 160 000 eiro, taču atbilstoši Sociālā dienesta prognozei pakalpojums kļūst aizvien pieprasītāks, līdz ar to septembrī tiks veikta pieprasījuma analīze un iespējami budžeta grozījumi. Finansējums 2022. gada budžetā palielināts specializētā autotransporta pakalpojuma samaksai, jo šāds pakalpojums iepriekš izmantots tikai Babītes un Salas pagasta teritorijā, turpmāk būs pieejams arī Mārupes pagasta iedzīvotājiem. Mārupes pagasta iedzīvotājiem būs pieejams arī ģimenes asistenta pakalpojums.

Vairāk par katru pakalpojumu var uzzināt saistošo noteikumu pilnajā tekstā ŠEIT


Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

  • Babītes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 18 "Babītes novada pašvaldības sociālie pakalpojumi";
  • Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/2017 "Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība";
  • Mārupes novada domes 2019. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 4/2019 "Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā".