Informācijas stendi ir vajadzīgi, izvērtējams to skaits un izvietojums

21.04.2022.

Stendu aptaujas rezultāti liecina, ka joprojām iedzīvotājiem ir svarīga drukātās informācijas pieejamība, tostarp tā, ko var izlasīt uz āra informācijas stendiem. Aptaujas dalībnieki rosina samazināt stendu skaitu mazāk apdzīvotās vietās un vērš uzmanību uz tām, kur tie vēl nav pieejami.  


Noslēgusies aptauja, kurā vēlējāmies izzināt iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par pašvaldības āra informācijas stendiem. Jautājām par šī komunikācijas kanāla nozīmīgumu viņu ikdienas dzīvē, par to, cik bieži pamana vai lasa informāciju, kas izvietota uz stendiem. Tāpat aicinājām izteikt viedokli par pašvaldības izvēlētajām vietām jauniem informācijas stendiem Mārupes pagastā un par 19 stendiem Babītes un Salas pagastā, kas būtu saglabājami to esošajā atrašanās vietā. Anketas aizpildītājiem bija iespēja arī izteikt viedokli, vai viņiem būtu aktuāla iespēja uz stendiem izvietot savus sludinājumus. Aptaujas noslēgumā ikviens komentāra formā varēja paust savu viedokli par āra informācijas stendiem novadā.


Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku iedzīvotāju loku, anketu bija iespējams aizpildīt gan elektroniski, gan izdrukas veidā (tās bija pieejamas pašvaldības bibliotēkās un dienas centros). Šāda pieeja deva gaidīto, jo tieši izdrukāto anketu aizpildītāju skaits bija lielāks. Aptaujā piedalījās kopumā 148 iedzīvotāji. Bibliotēkās un dienas centros anketu pārsvarā aizpildīja 61 gads un vairāk vecuma grupas pārstāvji (64.6% gadījumu), taču elektronisko anketu 31-45 gadu vecuma grupa (53%). 


40% aptaujas dalībnieku kā savu dzīvesvietu norādīja Mārupes pagastu, 28% - Babītes un 16% Salas pagastu. 


Jautājumā par pašvaldības komunikācijas kanālu lietojumu drukātās anketas aizpildītāji kā svarīgākos norādīja “drukātā formāta” kanālus – informācijas stendus un pašvaldības informatīvo izdevumu “Mārupes Vēstis”, dalītā 3.-4. vietā - komunikācija un informācijas noskaidrošana (pa telefonu, klātienē un e-pastā) ar pašvaldības darbiniekiem un informācija, kas pieejama pašvaldības mājaslapā. Citādu situāciju atainoja elektroniskās aptaujas rezultāti, kur pirmajā vietā ierindojās pašvaldības Facebook konts, otrajā mājaslapa, taču arī drukātais izdevums  “Mārupes Vēstis” vienlīdz svarīgs arī elektroniskās anketas dalībnieku vidū. Stendi, ko drukātās anketas aizpildītāji ierindoja 1. vietā, elektroniskās aptaujas dalībniekiem ir pēdējā 8. vietā. Būtiski akcentēt, ka darbinieki ir augstu novērtēti kā viens no komunikācijas kanāliem abu veidu anketās, turklāt uzņēmēju anketā tieši pašvaldības darbinieki bija primārais komunikācijas kanāls, savukārt “Mārupes Vēstis” un mājaslapa – vienīgie komunikācijas kanāli,  kas abu veidu anketu aizpildītājiem bija iekļauti pirmajā trijniekā.


Atbildot uz jautājumu, cik bieži lasa vai pamana informāciju uz stendiem, lielākā daļa norādīja, ka tās ir dažas reizes mēnesī vai ka pamana tikai nejaušos gadījumos. 


Par piemērotāko vietu jaunam informācijas stendam Mārupes pagastā iedzīvotāji atzinuši vietu pie Mārupes Kultūras nama ārsienas, liela daļa ir norādījusi arī “citu variantu”, piemēram, minot Skulti. Tieši aptaujas rezultātu apkopošanas laikā Skultē pie dienas centra tika uzstādīts jauns informācijas stends. Komentāros var lasīt arī iedzīvotāju ierosinājumus par stendu Jaunmārupē, Loka ceļā, Rožu ielā Vētrās un atbalstu pašvaldības plānotajam stendam Mārupes Valsts ģimnāzijas teritorijā. 

Jaunais stends Skultē


Izsakot viedokli par Babītes un Salas pagasta informācijas stendiem, kas būtu saglabājami to esošajā atrašanās vietā, lielākoties par tādiem atzīti ciemu centru stendi. Visvairāk balsu saņēmuši Spuņciema centra, Dzilnuciema, Brīvkalnu, Gātciema, Varkaļu, Babītes ciema centra un Piņķu stends.  Komentāru sadaļā ierosinātas arī jaunas iespējamās vietas stendiem, kur to līdz šim nav bijis, piemēram, Vīkuļos, Lapsās un citos ciemos ar lielāku apdzīvotību.


Komentāros iedzīvotāji arī ierosinājuši izvērtēt stendu izvietošanas iespējas pie veikaliem, izglītības iestādēm un pieturām. Paustas arī idejas par to, kur nepieciešams samazināt stendu skaitu un/vai pārvietot uz citām vietām - tuvāk cilvēku “pieturvietām” ikdienas gaitās.


Kāds iedzīvotājs norāda, ka informācijas stendu pieejamība dod kopības sajūtu iedzīvotājiem, lai arī mūsdienās stendu funkciju vairumā gadījumu pilda internets.


Būtiski lielākā daļa iedzīvotāju piekristu stendu pārvietošanai uz tuvāko pieturvietu.


Iedzīvotājiem un uzņēmējiem  būtu svarīga arī potenciālā iespēja izvietot savus sludinājumus uz pašvaldības āra stendiem. 


Plānotās  darbības stendu pieejamības un attīstības virzienā:
2022. gada 23. februāra domes sēdē atcelti Babītes novada pašvaldības noteikumi Nr. 3 "Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem", kas paredzēja nodevu par informācijas izvietošanu uz pašvaldības stendiem.  Kopš aprīļa iedzīvotāji paši bez maksas var izvietot savu informāciju uz atvērtā tipa informācijas stendiem – stenda kreisajā pusē.  Pašvaldības mājaslapā ir izveidota karte, kurā var redzēt visas pašvaldības stendu atrašanās vietas. Karti var atrast sadaļā Sabiedrība/Sludinājumi/Sludinājumu izvietošana uz pašvaldības stendiem.


Tuvākajā laikā informācijas stendi tiks apsekoti. Novērtējot to tehnisko stāvokli, pašvaldība lems par to remontu, maiņu, demontāžu vai pārcelšanu uz citu vietu.


Atgādinām par iespēju izvietot sludinājumus pašvaldības mājaslapā elektroniski - sadaļā Sabiedrība/Sludinājumi. Īpaši populāras šajā sadaļā ir uzņēmumu piedāvātās vakances. 


Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par iesaisti un viedokļa paušanu! Sniegtā informācija pašvaldībai palīdzēs ne tikai plānot stendu attīstības jautājumus, bet arī pievērst uzmanību citiem jums nozīmīgiem komunikācijas kanāliem. 

Stendu aptaujas rezultāti detalizētā veidā aplūkojami pašvaldības mājaslapas sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Aptaujas


Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļa