Dome lēmusi par trīs deleģēšanas līgumu darbības termiņu pagarināšanu

26.02.2021.

2021.gada 24.februāra domes sēdē lemts par trīs deleģēšanas līgumu darbības termiņu pagarināšanu.

Lai nodrošinātu interešu izglītības programmas “BMX riteņbraukšanas apakšprogramma”” īstenošanas nepārtrauktību, Mārupes novada dome lēmusi pagarināt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Mārupes BMX klubs”. Līgums tiks pagarināts uz laiku līdz 2022.gada 30.janvārim.

Domes sēdē tika lemts pagarināt arī divus deleģēšanas līgumus, kas saistīti ar infrastruktūras izbūvi Mārupes novada pašvaldībai piederošajos īpašumos - Lielajā ielā un Mazajā Gramzdas ielā.

Tika lemts pagarināt deleģēšanas līgumu ar SIA “Kārļa būmaņi” par gājēju celiņa ar ielas apgaismojumu izbūvi pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Lielā iela”.

Sakarā ar to, ka Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Ielu un ceļu infrastruktūras izbūves un pārbūves programmā “Ielu un ceļu pārbūve Mārupes novadā 2020. – 2026.gadam” Lielās ielas gājēju celiņa izbūve blakus SIA “Kārļa būmaņi” piederošajiem nekustamajiem īpašumiem par pašvaldības līdzekļiem nav paredzēta, Mārupes novada dome 2019.gada 18.decembrī  pieņēma lēmumu, ar kuru deleģēja SIA “Kārļa būmaņi” izbūvēt gājēju celiņu ar  ielas apgaismojumu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Lielā iela” (no K.Ulmaņa gatves lēngaitas joslas līdz Daibes ielai). Saistībā ar to, ka projektēšanas darbi ir iekavējušies un ir ieilgusi projekta saskaņošana institūcijās, dome pēc SIA “Kārļa būmaņi”  lūguma lēmusi par deleģēšanas līguma pagarināšanu uz laiku līdz 2022.gada 6.janvārim.

2021.gada 24.februāra domes sēdē lemts pagarināt arī deleģēšanas līgumu ar SIA “REX TERMINAL”, kas tika noslēgts 2020.gada 30.janvārī, par Mazās Gramzdas ielas pārbūvi. Šāds deleģēšanas līgums slēgts sakarā ar to, ka Mazās Gramzdas ielas pārbūve par pašvaldības līdzekļiem augstāk minētajos domes attīstības dokumentos nav paredzēta. Tā kā pārbūvētais nomas objekts līdz šim nav nodots Mārupes novada pašvaldībai, jo nav saņemts atzinums par Mazās Gramzdas ielas gatavību nodošanai ekspluatācijā, uzņēmums ir lūdzis pagarināt deleģēšanas līgumu. Mārupes novada dome lēmusi par līguma pagarināšanu ar SIA “REX TERMINAL” uz laiku līdz 2021.gada 30.jūnijam.