Atgādinām par iespēju pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

22.01.2021.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Mārupes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem

Deklarējoties savā novadā, 75% no Jūsu samaksātajiem nodokļiem nonāk pašvaldības budžetā un tiek izlietoti, lai attīstītu ielu un ceļu infrastruktūru, būvētu un uzturētu skolas, bērnudārzus un sporta laukumus, uzlabotu dzīves vides kvalitāti. Savukārt novadā deklarētajiem iedzīvotājiem pašvaldība piešķir dažāda veida sociālos pakalpojumus, kā arī materiālo atbalstu dažādu pabalstu un atvieglojumu veidā. Viens no atbalsta veidiem ir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji var saņemt līdz pat 90% apmērā un kas tiek piešķirts kopumā 24 iedzīvotāju grupām.

Fiziskām personām

Atvieglojums 90% apmērā

 

 1. Fiziskai personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir 3 un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai), vai 3 un vairāk bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļās (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (no nodokļa summas par nekustamo īpašumu, kurā deklarēti ne mazāk kā trīs bērni. Nepieciešams būt deklarētiem Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Iesniegums jāiesniedz, pirmo reizi pieprasot atvieglojumu)
 2. Bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam līdz pilngadības sasniegšanai, vai līdz pilna laika klātienes studiju pabeigšanai vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (Iesniegums jāiesniedz, pirmo reizi pieprasot atvieglojumu)
 3.  Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, personu ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Atvieglojums jāpieprasa katru taksācijas gadu)
 4. Fiziskai personai ar pirmās, otrās vai trešās grupas invaliditāti (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Iesniegums jāiesniedz, pirmo reizi pieprasot atvieglojumu)
 5. Vientuļajam pensionāram (persona, kurai nav laulātā un bērna) (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Iesniegums jāiesniedz, pirmo reizi pieprasot atvieglojumu)
 6. politiski represētai personai (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Atvieglojums jāpieprasa katru taksācijas gadu)
 7. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, Afganistānas kara dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekam un 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām personām (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Iesniegums jāiesniedz, pirmo reizi pierasot atvieglojumu)
 8. maznodrošinātai personai (maznodrošinātas ģimenes loceklim) – nav nepieciešams iesniegums
 9. trūcīgai personai (trūcīgas personas ģimenes loceklim) – nav nepieciešams iesniegums
 10. Fiziskai personai, kas no Mārupes novada pašvaldības nomā zemi sakņu dārzu ierīkošanai, ja nav nomas maksas parāda (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. (Iesniegums jāiesniedz katru taksācijas gadu)
 11. Fiziskai personai, uz kuras īpašumā esošās zemes atrodas pašvaldībai piederoša izglītības iestāde – nav nepieciešams iesniegt iesniegumu
 12. Fiziskai personai par zemi, kas tiek nomāta no pašvaldības platībā ne mazākā par 1 ha un izmantota lauksaimniecības vajadzībām, un kura nav nodota apakšnomā citām juridiskām vai fiziskām personām, ja nav nomas maksas parāda (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Nav nepieciešams iesniegt iesniegumu)

 

Atvieglojums 70% apmērā

 1. Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 2. nodaļā noteiktajā kārtībā (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Iesniegums jāiesniedz, pirmo reizi pieprasot atvieglojumu)
 2. Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir iegūtas mantojuma ceļā no personām, kas minētās šo noteikumu 6.10.punktā (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Iesniegums jāiesniedz, pirmo reizi pieprasot atvieglojumu)

Atvieglojums 50% apmērā

 1. Fiziskai personai par mājokli (ekspluatācijā nodoto būvi vai telpu grupu ar piekrītošām domājamām daļām no būves, kuras galvenais lietošanas veids ir dzīvojama māja, neieskaitot zemi un garāžu (ja tāda ir)), kurā tā deklarēja savu dzīvesvietu uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0:00 – nav nepieciešams iesniegt iesniegumu

 

Atvieglojums 30 – 90% apmērā

 1. Fiziskai personai par īpašumu, kas pirmreizēji tiek pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai par saviem līdzekļiem, nepiesaistot pašvaldības līdzfinansējumu, gadījumā, ja īpašums nepiekļaujas ielai (ceļam), kurā ir izvietoti centralizētie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli - 90% - pirmajā taksācijas gadā pēc pakalpojuma līguma par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noslēgšanas. 50% - otrajā un trešajā taksācijas gadā pēc pakalpojuma līguma par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noslēgšanas. Atvieglojums nav pārceļams uz citiem taksācijas periodiem. (nepieciešams būt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu. Atvieglojums jāpieprasa katru taksācijas gadu)
 2. Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kura daļa ir bijusi apgrūtināta ar pašvaldībai piederošu būvi (tai skaitā ceļi, ēkas un tml.) un bez atlīdzības nodota lietošanā vai īpašumā Mārupes novada pašvaldībai, 90%, ja īpašums nodots pašvaldības īpašumā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā; 50%, ja īpašums nodots pašvaldības lietošanā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma noslēgšanas brīža (Atvieglojums jāpieprasa katru taksācijas gadu).
 3. Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kuru nomā pašvaldība savām vajadzībām, ja persona samazina līgumā pielīgto nomas maksu - 30%, ja samazina nomas maksu vismaz par 50%, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu nomas līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām; 50%, ja samazina nomas maksu vairāk kā par 50%, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām; 90%, ja persona piekrīt izbeigt nomas līgumu, tā vietā noslēdzot patapinājuma līgumu, sākot ar nākamo mēnesi pēc patapinājuma līguma spēkā stāšanās līdz līguma termiņa beigām. (Atvieglojums jāpieprasa katru taksācijas gadu)

 

Juridiskām/ fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību

 

Atvieglojums 90% apmērā

 1. Juridiskai personai par zemi, kas tiek nomāta no pašvaldības platībā ne mazākā par 1 ha un izmantota lauksaimniecības vajadzībām, un kura nav nodota apakšnomā citām juridiskām vai fiziskām personām - 90 %, ja nav nomas maksas parāda (pienākums juridiskai personai reģistrēt juridisko adresi, fiziskai personai – deklarēt dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Iesniegums nav nepieciešams)
 2. Juridiskai personai, kuras pamatkapitāls 100 % apmērā pieder Mārupes novada pašvaldībai - 90 % (pienākums juridiskai personai reģistrēt juridisko adresi, fiziskai personai – deklarēt dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Iesniegums nav nepieciešams)

 

Atvieglojums 50% apmērā

 1. Juridiskai personai, kuru saimnieciskā darbība Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 90 % apmērā ir saistīta ar Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu  - 50 % no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām pašvaldības izglītības iestāžu telpām (Atvieglojums jāpieprasa katru taksācijas gadu)

Atvieglojums 30 – 90% apmērā

 1. Juridiskai personai par nekustamo īpašumu, kura daļa ir bijusi apgrūtināta ar pašvaldībai piederošu būvi (tai skaitā ceļi, ēkas un tml.) un bez atlīdzības nodota lietošanā vai īpašumā Mārupes novada pašvaldībai - 90 %, ja īpašums nodots pašvaldības īpašumā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā; 50 %, ja īpašums nodots pašvaldības lietošanā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma noslēgšanas brīža (Atvieglojums jāpieprasa katru taksācijas gadu).
 2. Juridiskai personai par nekustamo īpašumu, kuru nomā pašvaldība savām vajadzībām, ja persona samazina līgumā pielīgto nomas maksu - 30 %, ja samazina nomas maksu vismaz par 50 %, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu nomas līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām; 50 %, ja samazina nomas maksu vairāk kā par 50 %, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām; 90 %, ja persona piekrīt izbeigt nomas līgumu, tā vietā noslēdzot patapinājuma līgumu, sākot ar nākamo mēnesi pēc patapinājuma līguma spēkā stāšanās līdz līguma termiņa beigām. (Atvieglojums jāpieprasa katru taksācijas gadu)

Atvieglojums 25% apmērā

 1. Juridiskai personai un fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurās notiek pamatdarbība – ražošana, kas saskaņā ar NACE klasifikatoru ir "Apstrādes rūpniecībā" (C sadaļa) un kura atbilst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai - 25 %  no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja uzņēmumā ir nodarbināti ne mazāk kā 5 (pieci) darbinieki ar vidējo mēnešalgu nozarē, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. (Atvieglojums jāpieprasa katru taksācijas gadu)

 

Atvieglojums 25-90% apmērā gan fiziskām, gan juridiskām personām

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā nodevuši ekspluatācijā publiskai lietošanai paredzētu infrastruktūru Mārupes novada ciematu teritorijā: ielu, ceļu būvniecība un pārbūve (nevis seguma atjaunošana) ar cieto segumu, ielas apgaismojuma izbūve, trokšņu slāpēšanas sienu izbūve, ūdens un kanalizācijas izbūve (izņemot ražošanas notekūdeņu priekš attīrīšanu), par vienu nekustamo īpašumu, kas pieguļ izbūvētajam infrastruktūras objektam. 

Ieguldījums (EUR)

NĪN atvieglojums

(%)

Atvieglojuma periods

Ne mazāk kā 1000,00

50 %

25 %

1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 5000,00

70 %

50 %

25 %

1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 14000,00

70 %

50 %

25 %

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2. un 3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

4. un 5. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 35000,00

90 %

70 %

50 %

25 %

1. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2. un 3. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

4. un 5. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

6. gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

 

 

Kā pieteikties nekustamā nodokļa atvieglojumiem?

 

Lai pieteiktos NĪN atvieglojumu saņemšanai, jāaizpilda un domē jāiesniedz iesniegums, klāt pievienojot kopijas, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu.

Iesniegumu var iesniegt:

 1. Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz marupe@marupe.lv
 2. Portālā www.latvija.lv izvēloties sadaļu “E pakalpojumi”/ “Iesniegums iestādei” un autorizējoties caur savu internetbanku (šajā gadījumā iesniegumu var neparakstīt).
 3. Aizpildītu un parakstītu iesniegumu kopā ar dokumentu kopijām ievietojot pastkastītē pie domes centrālās ieejas.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar nodokļu inspektoriem, zvanot pa tālr. 67149870 vai rakstot uz nodokli@marupe.lv.