Apstiprināts Mārupes novada pašvaldības 2022. gada budžets

26.01.2022.

Mārupes novada pašvaldības dome 26. janvāra sēdē ar gandrīz vienbalsīgu deputātu balsojumu apstiprināja 2022. gada budžetu, kurā ievērojama daļa budžeta plānotas izglītības nozarei un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kā arī daļa līdzekļu novirzīta kultūrai un sportam, sociālajai aizsardzībai, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un teritorijas ilgtspējīgai attīstībai. Pašvaldības funkciju izpildi jaunajā novadā nodrošina 29 pašvaldības iestādes, no tām 14 izglītības iestādes un divas pašvaldības kapitālsabiedrības.

Izstrādājot budžetu, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. 2022. gadā Mārupes novada pašvaldības ieņēmumi plānoti 57,8 miljonu eiro apmērā, neieskaitot budžeta līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada - 8,2 miljonus eiro un aizdevumu ieņēmumus 4,2 miljonu eiro apmērā.

Pašvaldības budžeta lielākos ieņēmumus 2022. gadā veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis 43,1 miljona eiro apmērā, kas ir 75% no visiem pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts budžeta transferti 7,6 miljonu eiro apmērā jeb 13% un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 5,3 miljonu eiro apmērā jeb 9% no visiem budžeta ieņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi 2022. gadā paredzēti 67,1 miljona eiro apmērā, kā arī Valsts kasei paredzētās aizņēmumu pamatsummas atmaksa 3,1 miljona eiro apmērā.

Palielinoties iedzīvotāju skaitam, pašvaldības prioritāte jau vairākus gadus ir izglītības pieejamības nodrošināšana. Lielākie izdevumi – 37,1 miljons eiro jeb 55% no kopējiem 2022. gada pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem paredzēti izglītības nozarei.

Nozīmīgākās  investīcijas atvēlētas Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūvei, kā arī vispārējo izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai, tai skaitā: 7,9 miljoni eiro - pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas nodrošināšanai, 11,9 miljoni eiro tiks novirzīti pašvaldības vidusskolu un pamatskolu darbības nodrošināšanai, 6,1 miljons eiro - pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai.

10,3 miljonus eiro no šī gada budžeta pašvaldība paredzējusi novirzīt izglītības papildu pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanai un aukļu pakalpojuma atbalstam novadā deklarētajiem bērniem. Savukārt 759 tūkstoši eiro tiks izlietoti pašvaldības sākumskolas izglītības programmu (t.sk. speciālo programmu) īstenošanai.

Pašvaldības investīciju plāns turpmākajiem trīs gadiem paredz jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Piņķos, kā arī vispārējās izglītības iestādes būvniecību novada teritorijā, šogad veicot izpēti par potenciālo jaunās skolas atrašanās vietu.

Otru lielāko Mārupes novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju veido iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu Latvijas pašvaldību atbalstam - šogad iemaksas apmērs būs 9,1 miljons eiro, kas sasniedz 13 % no visa pašvaldības pamatbudžeta.

4,6 miljoni eiro jeb 7% no pašvaldības budžeta tiks atvēlēti kultūrai un sportam, tai skaitā 1,4 miljoni eiro Mārupes Kultūras nama, Babītes Kultūrizglītības centru Piņkos un “Vietvalžos” darbības un kultūras pasākumu nodrošināšanai un 2,8 miljoni eiro Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa darbības nodrošināšanai un sporta pasākumu īstenošanai, sportistu un atsevišķu sporta veidu finansiālam atbalstam un 0,4 miljoni eiro pašvaldības bibliotēku darba nodrošināšanai.

3,5 miljoni eiro jeb 5 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem plānots izlietot Mārupes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai, tai skaitā 1,4 miljonus eiro dažādu veidu pabalstiem.

3,7 miljoni eiro jeb 6 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem šogad tiks izlietoti ielu un ceļu uzturēšanai un būvniecībai, būvvaldes darba nodrošināšanai un tūrisma attīstībai novadā.

3,3 miljonus eiro jeb 5 % no plānotajiem kopējiem 2022. gada pamatbudžeta izdevumiem paredzēts izlietot teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai.

Administrācijas un domes deputātu darba nodrošināšanai plānots izlietot 3 miljonus eiro jeb 4,5 % no pamatbudžeta izdevumiem.

1,3 miljoni eiro jeb 2 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem paredzēti vides uzlabošanas un uzturēšanas pasākumu veikšanai, meliorācijas un polderu sistēmu uzturēšanai.

Gandrīz viens miljons eiro no kopējiem pašvaldības izdevumiem paredzēti sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai - Mārupes novada pašvaldības policijas darbības veikšanai, nodrošinot policijas klātbūtni iedzīvotāju drošībai 24 stundu darba režīmā visos novada pagastos, nodrošinot pastāvīgu informācijas saņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietām. 2022. gada budžetā iekļautas arī investīcijas, kas ļaus turpināt video novērošanas sistēmas pilnveidošanu.

Atbilstoši noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2022. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummu 3,1 miljona eiro apmērā. Kopējās uzņemtās saistības ir 55,8 miljoni eiro,  turpmākajos trīs gados ir plānots atmaksāt saistības 10,4 miljonu eiro apmērā.

2022. gada 1. janvārī dzīvesvietu Mārupes novadā deklarējuši 38 215 iedzīvotāji - Mārupes pagastā 25 392 iedzīvotāji, Babītes pagastā 11 300 iedzīvotāji, Salas pagastā 1 523 iedzīvotāji, saglabājot pozitīvu pieauguma tendenci.

Domes lēmums un saistošie noteikumi 6/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu"

budžets