Aicinājums Mārupes novada meliorācijas sistēmu īpašniekiem

26.02.2021.

Latvijā vidēji gadā nokrišņu daudzums pārsniedz iztvaikošanu, kā rezultātā veidojas mitruma uzkrāšanās un nepieciešamība lieko mitrumu aizvadīt. Meliorācijas sistēmu savlaicīga atjaunošana un sistemātiska meliorācijas būvju uzturēšana ir pamats zemes efektīvai izmantošanai. Tikai efektīva meliorācijas sistēmu darbība samazina vai novērš plūdu riskus.  Mārupes novadā ir izteikti līdzens zemes virsas reljefs un tikai kopā sadarbojoties meliorācijas būvju īpašniekiem ir iespējams uzlabot mitruma režīmu.

Zemes vienības īpašniekam ir jāveic meliorācijas sistēmas apsekošana ne retāk kā divas reizes gadā, pēc pavasara palu un vasaras plūdu maksimuma beigām.

Novada pašvaldības īpašumu pārvalde vēršas pie visiem Mārupes novada meliorācijas sistēmu īpašniekiem un aicina pēc pavasara paliem nekavēties apsekot savos īpašumos vai valdījumā esošās meliorētās zemes. Apsekošanā jāizvērtē esošo meliorācijas sistēmu darbība, lai apzinātu veicamos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus. Veicamajos darbos ietilpst- izzāģēt kokus, koku un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmu noteku teknē/gultnē, izvākt nogāžu grunts noskalojumus, visa veida sadzīves atkritumus un kritušus kokus, pielūžņojumu, piesērējumu, bebru aizsprostojumus, kā arī aizbērt dzīvnieku izveidotās alas, atbrīvot drenu iztekas, drenu akas nosegt ar vākiem un ierīkot signālstabiņus, ja tādi nav ierīkoti, labot atklātos bojājumus, atjaunot meliorācijas sistēmas bojātos konstruktīvos elementus un veikt citus nepieciešamos darbus. Zemes īpašniekiem, kuru īpašumos ir meliorācijas sistēmu notekas, ne retāk kā divas reizes gadā ir jāveic arī zāles izpļaušana un izvākšana nogāzēs un teknē.

Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” ir norādes, kādi darbi darāmi.

Konsultāciju par meliorācijas sistēmu apsekošanu un kopšanu iespējams saņemt pie pašvaldības meliorācijas speciālista, zvanot pa tālr. 67687148.