25.martā Domes sēde

23.03.2015.

25.martā pulksten 15.00 notiks kārtējā Mārupes novada Domes sēde.

Sēdes laikā paredzēts izskatīt kopumā 29 lēmumprojektus, kurus iesniegusi Attīstības komiteja, Finanšu komiteja, Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja kā arī Domes priekšsēdētājs.

Izskatāmo lēmumprojektu lokā ir jautājumi par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2015. – 2017. gadam grozījumu apstiprināšanu, par bērnu nometņu organizēšanu Mārupes novadā, par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību „Mednieku klubs „Mārupes bebrs”” u.c.

Ar visu 25.marta Mārupes novada Domes sēdes darba kārtību var iepazīties šeit.