25. jūnijā tiks uzsākti seguma atjaunošanas būvdarbi Mazcenu alejas posmam no Meža līdz Ošu ielai

21.06.2024.

Informējam, ka no nākamās otrdienas, 25. jūnija, tiks uzsākti seguma atjaunošanas būvdarbi Mazcenu alejas posmam no Meža līdz Ošu ielai ar autobusu apgriešanās laukuma, pieturvietas un auto stāvlaukuma izbūvi pie Mārupes Mūzikas un mākslas skolas.

Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “C3” izstrādāto būvprojektu. Būvprojekta risinājums paredz Mazcenu alejas brauktuves seguma un Neriņas upes caurtekas pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi, apgaismojuma  un autobusu pieturvietu pārbūvi, auto stāvlaukuma un satiksmes organizācijas līdzekļu izbūvi un labiekārtojumu.

Saskaņā ar 2024. gada 30. maijā noslēgto līgumu Nr.1/4-2/317-2024 par seguma atjaunošanu Mazcenu alejas posmam no Meža ielas līdz Ošu ielai, būvdarbus veiks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””. Būvdarbu izmaksas ir 996 824,31 EUR (deviņi simti deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit četri euro un 31 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līgumā paredzēts, ka būvdarbi izpildāmi sešpadsmit nedēļu laikā, un objekts jānodod ekspluatācijā  sešu nedēļu laikā no būvdarbu pabeigšanas. Būvuzraudzību objektam veiks SIA “Marčuks”, būvuzraudzības izmaksas -  6 740,00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lūdzam iedzīvotājus un autovadītājus būt saprotošiem un pārvietoties atbilstoši uzstādītajiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem (skatīt satiksmes organizācijas shēmas). Atbilstoši veicamajiem būvdarbiem, satiksmes organizācija var tikt mainīta, bet par šīm izmaiņām informācija tiks savlaicīgi sniegta iedzīvotājiem un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA NR. 1

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMA NR. 2

shēma

Pašvaldības īpašumu pārvalde