Atkārtoti pagarināts Teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas termiņš

14.05.2020.

Pamatojoties uz 2020. gada 7. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 254 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" un 2020.gada 12.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 257 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – Rīkojumi) atkārtoti tiek pagarināts Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas norises laiks.

Informējam, ka ar minētajiem rīkojumiem valsts teritorijā ārkārtējā situācija noteikta līdz 2020. gada 9.jūnijam. Attiecīgi, ņemot vērā rīkojumos iekļautos nosacījumus teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sabiedrisko vai publisko apspriešanu rīkošanai, kas paredz, ka to termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir noteikta ārkārtējā situācija, publiskās apspriešanas periods tiek atkārtoti pagarināts, lai nodrošinātu pilnu normatīvajos aktos paredzēto publiskās apspriešanas periodu, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmi klātienes formā.

 

AKTUĀLIE PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISES LAIKI:

Publiskā apspriešana notiek periodā no 2020.gada 16.marta līdz 29.jūnijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme tiek pārcelta uz šobrīd nenoteiktu laiku pēc 9.06.2020.

 

Par turpmākām publiskās apspriedes norisēm aicinām sekot līdzi Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, vienotajā ģeotelpiskās informācijas sistēmas vietnē www.geolatvija.lv .

Atgādinām, ka ārkārtējās situācijas periodā no 23.03.2020. līdz 9.06.2020. plānojuma grozījumu  dokumentācija un konsultācijas pieejamas tikai attālināti.

Rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 29.jūnijam:

  • pa pastu vai iesniedzot klātienē Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā (pastkastītē pie ieejas Kultūras namā), adrese Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;
  • elektroniski priekšlikumus var iesniegt iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, iesniegumam jābūt parakstītam vai iesniegtam ar elektronisko parakstu.
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv.

Atgādinām, ka ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto (3.0) redakciju un Vides pārskata redakcionāli precizēto redakciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:

  • Elektroniskajā vidē  - Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Teritorijas plānojums/Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde un Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
  • Klātienē iespējams iepazīties ar Grafiskās daļas kartēm “Funkcionālais zonējums” un “Aizsargjoslas un apgrūtinājumi”, kas izliktas apskatei pie Mārupes novada domes ēkas rezerves izejas iepretī lielveikalam RIMI  Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.
  • Klātienē (pēc 9.06.2020.) pilna dokumentācija izdrukas formātā - Mārupes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.