Paziņojums par detālplānojuma “Mazie Lejnieki” Vīkuļos, Babītes pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai 

06.06.2022.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 15 “ Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Mazie Lejnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0212 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 7) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Mazie Lejnieki” detālplānojuma projekts.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 16. maija līdz 2022. gada 13. jūnijam.

Ievērojot  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3. daļas prasības, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku ZOOM platformā, 2022. gada 6. jūnijā plkst. 17.00

Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe

ID: 817 679 5216
Parole: Lej6

 

Ar detālplānojuma risinājumiem un pilnu redakciju iespējams iepazīties: 

  • Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi;
  • valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv  sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20629 ;
  • informācija par publisko apspriešanu un detālplānojuma risinājumu pieejama Mārupes novada pašvaldībā pie ieejas - Daugavas ielā 29, Mārupē, un  pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā;
  • klātienē konsultācijas publiskās apspriešanas laikā pieejamas Mārupes novada pašvaldībā  - Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Rakstiskus ierosinājumus par detālplānojuma projektu var iesniegt līdz 2022. gada 13. jūnijam, adresējot tos Mārupes novada pašvaldībai - Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī klientu apkalpošanas centrā Centrālās administrācijas ēkā Daugavas ielā 29, Mārupē,  vai Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, kā arī ievadīt valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv  sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”. Iesniedzot priekšlikumu, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 

Jautājumu gadījumā vērsties Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā pie teritorijas plānotājas Svetlanas Burakas – (tālr. nr. 67511291, e-pasta adrese: svetlana.buraka@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājumu apraksts

Detālplānojuma risinājums paredz īpašumu “Mazie Lejnieki”, kadastra Nr. 8048 008 0212, Vīkuļos, Babītes pagastā, kura platība  ir 1,67 ha, sadalīt 10 zemes vienībās savrupmāju dzīvojamai apbūvei (DzS - savrupmājas) un divas zemes vienībās transporta infrastruktūrai (TR – ielas, to sarkanu līniju robežās). 

Piebraukšana teritorijai tiek nodrošināta, veidojot pieslēgumu pie pašvaldības Vīkuļu ceļa C-14 un pie pašvaldības nozīmes Meldrāju ielas. Detālplānojuma teritorijā paredzēts veidot “Lejnieku ielu”, kas noteikta kā vietējas nozīmes iela (E kategorija), sarkanās līnijas nosakot 12 metru platumā. Ielas krustojuma zonās nodrošināmi redzamības brīvlaukumi. Iekšējā iela plānota kā savienojums starp  Vīkuļu ceļu C-14 un pašvaldības nozīmes Meldrāju ielu.  

Detālplānojuma teritoriju plānots nodrošināt ar elektroapgādi. Līdz centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūvei zemes vienības tuvumā paredzēts ierīkot lokālās ūdensapgādes un notekūdeņu ietaises katrā zemes vienībā. Gāzes apgādes un elektronisko sakaru tīklu izbūve īstenojama pēc nepieciešamības. 

Dzīvojamās apbūves zemes vienību minimālā platība ir 1200 m2, maksimālais apbūves blīvums – 30% (Tirdzniecības un/ vai pakalpojumu objektu apbūvei – 50%, tūrisma objektiem – 30%), maksimālais stāvu skaits – trīs stāvi (Tirdzniecības un/ vai pakalpojumu objektu apbūvei un Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – divi stāvi), maksimālais augstums - 12 m.

lejnieki