Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumos “Olīvas” un “Liesmas A” Tīrainē, Mārupes pagastā

20.09.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 47 (prot. Nr. 16) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Olīvas”, kadastra Nr.8076 008 0075,  un “Liesmas A”, kadastra Nr. 8076 008 0158, Tīrainē, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā”.

Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija:  nekustamo īpašumu “Olīvas”, kadastra Nr. 8076 008 0075, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0075, un “Liesmas A”, kadastra Nr. 8076 008 0158, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0158, Tīrainē, Mārupes pagastā, ar kopplatību 2,0327  ha, īpašumi atrodas Tīraines ciema teritorijā, funkcionālais zonējums: daļēji Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) un Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijā (TR). Piekļuve detālplānojuma teritorijai nodrošināta no Pašvaldības Sauliešu ielas.

DP izstrādes mērķis: veidot jaunas zemes vienības savrupmāju apbūvei, veidot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā, pārkārtojot un nosakot ielas sarkanās līnijas, paredzēt nodrošinājumu ar inženierkomunikācijām un teritorijas labiekārtojumu, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

DP izstrādes ierosinātājs: īpašnieks – juridiska persona.

dp

 

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā  un ģeoportāla www.geolatvija.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28263).

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 16.10.2023.: 

  • pa pastu vai klātienē: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 
  • ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv
  • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Piņķos, Centra ielā 4;  Mārupē, Daugavas ielā 29. 

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Svetlana Buraka  (tālruņa numurs: 67511291, e-pasta adrese: svetlana.buraka@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.