Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41 Mārupē, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

19.09.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 49 (prot. Nr. 16) "Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280), teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai".

Publiskās apspriešanas termiņš: 20.09.2023.-20.10.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme:  09.10.2023. plkst. 17.00 MS Teams platformā.

Saite uz sanāksmi:  ej.uz/apspriesana-Plienciema41 

 

Ar lēmumu un lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: 

  • Ģeoportāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18263;  
  • Pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Lokālplānojumi; 
  • Klātienē izdrukas formātā Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldē (Mārupē, Daugavas ielā 29)  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kopsavilkums par risinājumu izvietots publiskajā ārtelpā pie Pašvaldības administrācijas ēkām Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos, Centra ielā 4. 

 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 20.10.2023.:

  • pa pastu: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 
  • ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv;
  • pastkastē pie Pašvaldības administrācijas ēkām: Mārupē, Daugavas ielā 29; Piņķos, Centra ielā 4; 
  • reģistrējoties ģeoportālā www.geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana" (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties "Iesniegt priekšlikumu").

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāja vietniece Dace Žīgure (tālruņa numurs: 67149862, e-pasta adrese: dace.zigure@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

 

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts

Lokālplanojuma mērķis - veikt funkcionālā zonējuma maiņu no savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz biroju apbūvi un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi, jaunu pievienojumu valsts autoceļam (Plienciema ielai). 

Lokālplanojuma risinājums – Lokālplānojuma teritorijā (1,6152 ha) plānots izveidot jaunu biroju ēku kompleksu, ko veidos divas atsevišķas biroju ēkas.  Starp ēkām plānots ierīkot jaunu publisko ārtelpu ne mazāk kā 20 % no teritorijas - skvēru (apstādījumi, gājēju ceļi, atpūtas soli, labiekārtotu ēku priekšlaukumi, risinājumi lietus ūdeņu infiltrācijas iespējai), kas būs brīvi pieejams gan biroju darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Transporta risinājumi paredz jaunu I kategorijas ceļa pievienojuma izveidi pie autoceļa V16 (pretī iebrauktuvei uz zemesgabalu Plieņciema iela 30), likvidējot esošo pievienojumu bijušajam zemesgabalam Plieņciema iela 39. Papildus gar lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļu plānots saglabāt esošo ceļa servitūtu.

Izstrādājot Lokālplānojuma ietvaros veikto izvērtējumu, tika pieņemts, ka teritorijā tiks īstenota divu biroju ēku apbūve ar kopējo platību 5600 m2 un 245 autostāvvietām. Plānoti stādījumi gar Lokālplānojuma teritorijas dienvidu un rietumu robežām, tādējādi mazinot iespējamo ietekmi uz esošo vai plānoto dzīvojamo apbūvi. 

lokālplānojums