Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā “Lapiņas-1” zemes vienībai ar adresi Mārupītes gatve 23, Mārupe, Mārupes novads

20.09.2023.

Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr. 51 (prot. Nr. 16) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lapiņas-1” (kadastra Nr. 8076 007 0688) zemes vienībai ar adresi Mārupītes gatve 23, Mārupe, Mārupes novads (kadastra apzīmējums 8076 007 3399)”.

Detālplānojuma (turpmāk – DP) teritorija:  nekustamais īpašums “Lapiņas-1” (kadastra Nr.8076 007 0688) ar adresi zemes vienībai Mārupītes gatve 23, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 8076 007 3399),  ar kopējo platību 2.3974 ha. Īpašums atrodas Mārupes pilsētā,  funkcionālais zonējums: Savrupmāju apbūves teritorija (DzS). Piekļuve detālplānojuma teritorijai nodrošināta no Pašvaldības ielas Mārupītes gatve un Pašvaldības ceļa Lapiņu dambis.

DP izstrādes mērķis: veikt nekustamā īpašuma sadalīšanu dzīvojamās apbūves būvniecībai, paredzot tai nepieciešamo infrastruktūru un veidojot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajos īpašumos, noteikt ielas sarkanās līnijas, detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

DP izstrādes ierosinātājs: īpašnieks – fiziska persona.

dp

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties  Pašvaldības  tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā  un ģeoportāla www.geolatvija.lv   sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28281).

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 16.10.2023.:

pa pastu vai klātienē: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167;

 ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv

pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Piņķos, Centra ielā 4; Mārupē, Daugavas ielā 29.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes teritorijas plānotāja Anda Sprūde  (tālruņa numurs: 27269759, e-pasta adrese: anda.sprude@marupe.lv) speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.