Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai Mārupes novadā

04.11.2019.

Mārupes novada pašvaldība piedāvā atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdz 7000 Eur apmērā – sagatavošanas darbiem un dokumentācijas izstrādei. Atbalstu regulē saistošie noteikumi nr.8/2011 “Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas celtas pēckara periodā (1950.-1990.g.), ir ar zemu siltuma noturību – siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānajām sienām, nesiltinātiem bēniņiem un jumta pārsegumu, sliktu pagraba pārseguma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama kompleksa mājas renovācija ar siltināšanu.

Vērtējot  citu pašvaldību renovēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieredzi, pēc energoefektivitātes  pasākumu  īstenošanas mājas siltumenerģijas patēriņš apkures sezonā, salīdzinot ar iepriekšējām  sezonām,  vidēji  var samazināties no 40% līdz pat 70%. Līdz ar energoefektivitātes  paaugstināšanas  pasākumu  īstenošanu  daudzdzīvokļu mājas  dzīvokļu  īpašnieki sakārto savu  īpašumu,  pagarina  mājas  mūžu,  uzlabo tās vizuālo izskatu un mikroklimatu telpās, kā arī samazina SEG emisijas.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz no 2019. gada 19. novembra līdz 19.decembrim (ieskaitot) Mārupes novada domē (Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167) klientu apkalpošanas centrā. Pieteikumi tiek izskatīti to iesniegšanas secībā. Dzīvojamā māja līdzfinansējumu ir tiesīga saņemt tikai vienu reizi. Līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem piešķir šādiem mērķiem:

 • energoaudita veikšanai;
 • tehniskās apsekošanas veikšanai;
 • energoefektivitātes pasākumu veikšanas tāmes sastādīšanai;
 • atjaunošanas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai;
 • pievienotās vērtības nodokļa kompensācijai.

Iesniegumu Mārupes novada Domei pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, pievienojot šādus dokumentus:

 • dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu apliecinātas kopijas;
 • izvērstu paredzamo izdevumu tāmi;
 • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līgumu;
 • spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) lietas apliecinātu kopiju;
 • izziņu par dzīvojamās mājas iepriekšējo 12 mēnešu periodā veiktajiem maksājumiem, parādsaistību apmēru.

Aicinām iedzīvotājus izmantot Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Veicināt  energoefektivitātes  paaugstināšanu  dzīvojamās  ēkās” (ERAF). Programmas  mērķis  ir  daudzdzīvokļu  dzīvojamajās  mājās  veicināt  energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Atbalstu  daudzdzīvokļu  māju  energoefektivitātes  paaugstināšanas  pasākumiem sniedz AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” www.altum.lv.

Dzīvokļu īpašniekus uztrauc atbildība, kāda būs jāuzņemas gadījumā, ja tiek nolemts veikt dzīvojamās  ēkās siltināšanas pasākumus, taču uztraukumam nav pamata, jo:

 • dzīvoklis netiek ieķīlāts;
 • dzīvokļa īpašnieks pats izvēlas kredīta nepieciešamību un termiņu, izvērtējot savu finansiālo stāvokli;
 • dzīvokļa īpašnieka finansētā daļa tiek piesaistīta dzīvoklim (gadījumā, ja dzīvoklis tiek pārdots, saistības pārņem jaunais dzīvokļa īpašnieks);
 • rēķinu nemaksāšanas gadījumā piedziņa tiks vērsta tikai pret konkrēto dzīvokļa īpašnieku.

Galvenie ieguvumi:

 • samazinās siltuma rēķini;
 • tiek taupīti energoresursi;
 • tiek uzlabots ēkas vizuālais stāvoklis;
 • tiek sakārtotas kāpņu telpas;
 • palielinās mājas mūža ilgums un vismaz par 20% pieaug nekustamā īpašuma vērtība;
 • samazinās izdevumu risks par neparedzētiem remontdarbiem.

Jautājumu gadījumā klātienē vērsties Mārupes novada domes Attīstības nodaļā (Daugavas ielā 29, Mārupes novada dome) vai rakstīt Anitai Lontonei – Ieviņai (t. – 67149875) uz e-pastu anita.lontone-ievina@marupe.lv.