Pakalpojumi

Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķinam

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Fizika vai juridiska persona iesniedz Būvvaldē iesniegumu par būvniecības ieceri un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 11., 12. un 13. punktos paredzēto dokumentāciju atmežošanas kompensācijas aprēķinam;
2. Iesniegto dokumentāciju izvērtē Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs un sagatavo pieprasījumu atmežošanas kompensācijai;
3. Sagatavotais pieprasījumu atmežošanas kompensācijai ar Būvvaldes pavadvēstuli un pievienotajiem dokumentiem tiek nosūtīts Rīgas reģionālajai virsmežniecībai vai nodots iesniedzējam personīgi;
3. Par aprēķināto kompensācijas apmēru Valsts meža dienesta Rīgas reģionālajā virsmežniecība informē Ierosinātāju;
4. Ierosinātājs veic apmaksu un informē Būvvaldi;
5. Būvvalde veic atzīmi Būvatļaujā par kompensācijas apmaksu un informē Valsts meža dienestu par izdoto administratīvo aktu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)

Pakalpojuma apraksts

Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs sagatavo Būvvaldes iesniegumu Valsts meža dienesta Rīgas reģionālajai virsmežniecībai, apliecinot būvniecības iecerē norādītās atmežojamās platības atbilstību detālplānojuma risinājumam un teritorijas atļautajai izmantošanai.
Pēc apliecinājuma par kompensācijas apmaksu saņemšanas, Būvvalde izdara attiecīgu atzīmi Būvatļaujā. 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Attīstības nodaļa

teritorijas plānotāja Dace Žīgure
tālrunis 67149862
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv
Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Būvniecības iecere, kur ģenerālplānā norādīta atmežojamā platība (ceļa izbūves gadījumā, ja tas noteikts ar detālplānojumu, būvniecības iecere nav nepieciešama);
2. Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns, ko izgatavojis mērnieks (zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona) atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu;
3. Informācija par kompensējamās mežaudzes platību un ieaudzēšanas vietu, ja atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos kompensē ieaudzējot – sējot vai stādot – mežu (izņemot plantāciju mežu);
4.Nekustamā īpašuma meža zemju plāns sadalījumā pa meža nogabaliem (no inventarizācijas);
5. Visu nekustamā īpašuma īpašnieku piekrišana, ja īpašumam ir vairāki īpašnieki;
6. Pilnvara (ja ir pārstāvības tiesības) vai līgumi, kas apliecina pienākumu veikt darbības, kas saistītas ar atmežošanu;
7. Ja īpašums apgrūtināts ar kredītsaistībām, attiecīgā projekta izstrādei un īstenošanai nepieciešama kreditora rakstveida piekrišana.