Pakalpojumi

Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķinam

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Mārupes novada būvvaldē jāiesniedz: 
Iesniegumu par būvniecības ieceri un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 11., 12. un 13. punktos paredzēto dokumentāciju atmežošanas kompensācijas aprēķinam;
Iesniegto dokumentāciju izvērtē Mārupes novada būvvalde un sagatavo pieprasījumu atmežošanas kompensācijai;
Sagatavotais pieprasījumu atmežošanas kompensācijai ar pievienotajiem dokumentiem tiek nosūtīts Rīgas reģionālajai virsmežniecībai;
Par aprēķināto kompensācijas apmēru Valsts meža dienesta Rīgas reģionālajā virsmežniecība informē Ierosinātāju.
Ierosinātājs veic apmaksu un informē Būvvaldi.

Pakalpojuma apraksts

Pirms atmežošanas veikšanas valstij ir jāsamaksā kompensācija par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas negatīvo seku novēršanu un jāsaņem atļauja. Atmežošanai paredzētajam mežam jābūt veiktai meža inventarizācijai.
Mārupes novada būvvalde izvērtē iesniegto dokumentāciju un sagatavo pieprasījumu atmežošanas kompensācijai.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību
(Ministru kabinets; noteikumi; 889; 01.01.2013).
Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai
(Ministru kabinets; noteikumi; 118; 08.03.2013).
Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Veidlapas
Iesniegums(31.81 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Būvvalde

Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads

Tālr.67149863

E-pasts: marupe.bv@marupe.lv

Apmeklētājus pieņem:
•    pirmdienās: 9.00 - 18.00;
•    ceturtdienās: 9.00 - 18.00.
 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Būvniecības iecere atbilst detālplānojumā vai novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai;
Nekustamajā īpašumā ir spēkā esošā meža inventarizācija 
Nekustamais īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā 
Atmežošanas ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai pievienota attiecīga pilnvara vai līgumi, tai skaitā no pārējiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja nekustamam īpašumam ir vairāki īpašnieki.
Iesniegums.
Citi nepieciešamie dokumenti.