Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pilari”, Mārupē

04.07.2016.

Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (protokols Nr.7) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pilari” (kadastra Nr.80760030049), Mārupē, Mārupes novadā”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Pilari” (kadastra Nr.80760030049) teritorija apmēram 5,1 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Retināta savrupmāju apbūve ciemos (DzS1).

Pilari novietojums

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās un noteikt ielu sarkanās līnijas.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2016.gada 5.augustam Mārupes no­vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no­vada Būvvaldē pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.