Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā 

14.07.2020.

 

Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.37 (prot. Nr.12) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094)”.

Lokālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Lielmaņi”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760031094) teritorija, kuras platība ir 5,9018 ha. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ārpus ciema teritorijā, un tajā noteikti vairāki funkcionālā zonējuma veidi: Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzona Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) ~4,45 ha platībā, Publiskās apbūves teritorijas apakšzona Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijas (PD) ~1,07 ha platībā, Dabas un apstādījumu teritorijas apakšzona Publiskas labiekārtotas ārtelpas (DA) ~0,37 ha platībā, kā arī neliela daļa (0,0091 ha) teritorijas iekļaujas Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas zonējumā (TR).

det

det

 

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz darījumu un ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu, lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai un teritorijas attīstībai atbilstoši apkārtējās teritorijas (lidostai “Rīga” tuvējās teritorijas) attīstības tendencēm. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi (https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/lokalplanojumi) . Tehnisku iemeslu dēļ dokumentācija vēl nav pieejama Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (https://geolatvija.lv/geo/tapis3). Līdz ko problēmas tiks novērstas, tā tiks publicēta attiecīgajā portālā.

Rakstiskus priekšlikumus saistībā ar Lokālplānojumā paredzamajiem risinājumiem var iesniegt līdz 2020.gada 14. augustam Mārupes no­vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no­vada Attīstības nodaļā: tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.