Tūrisms

Jauni saistošie noteikumi par nodevu ielu tirdzniecībai Mārupes novadā

10.06.2022.

2022. gada 10. jūnijā spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 28/2022 "Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību Mārupes novadā".

Mārupes novada pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās tiek iekasēta no visām juridiskām un fiziskām personām, kas nodarbojas ar ielu tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu publiskās vietās Mārupes novadā.

Pašvaldības nodeva par vienu ielu tirdzniecības vietu vienam ielu tirdzniecības dalībniekam vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam ir šāda:

  • dienā – 1.40 eiro;
  • mēnesī – 28.00 eiro;
  • dienā – 10.00 eiro, ja nodevu maksā, lai saņemtu atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai publiskos pasākumos.

No pašvaldības nodevas samaksas atbrīvojami:

  • Mārupes novadā deklarētās personas, kuras ir pirmās un otrās grupas invalīdi, personas (ģimenes), kuras audzina bērnus ar invaliditāti, maznodrošinātas vai trūcīgas personas, un kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju;
  • pašvaldības organizēto pasākumu dalībnieki.

Pašvaldības nodevas maksāšanas kārtība un kontrole

Pašvaldības nodeva, saskaņā ar Pašvaldības izsniegto rēķinu, jāsamaksā pilnā apjomā pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas klātienē pašvaldības kasē vai ar bezskaidras naudas norēķinu pašvaldības kontā. Izsniegtā atļauja stājas spēkā tikai pēc  nodevas samaksas.

Pašvaldības nodevas maksājumus kontrolē Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa, sekojot, lai pašvaldības nodeva tiktu samaksāta noteiktajā termiņā un pilnā apmērā.

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties ŠEIT.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

  • Mārupes novada domes 2010. gada 21. jūnija saistošie noteikumi Nr. 15/210 "Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā";
  • Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 9 "Par pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai Babītes novada administratīvajā teritorijā".