Projektu jaunumi

Tīraines ciemā labiekārtoti divi atpūtas laukumi

30.05.2014.
2013. gada rudenī tika uzsākta un š.g. maijā pabeigta divu projektu īstenošana ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu – „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Viršu ielā 20” un „Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Tīraines ielā 14”. Viršu ielā 20: izbūvēti jauni pastaigu celiņi; izveidotas atpūtas vietas ar soliņiem, galdiem un atkritumu urnām; uzstādītas jaunas, dažāda vecuma bērniem paredzētas rotaļu ierīces koksnes šķeldas seguma laukumā; uzstādīti...

Turcijas izglītības sistēmas pārstāvji viesojas Mārupē

27.05.2014.
Noslēdzot projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” mobilitātes, 19.05.2014. – 26.05.2014. Mārupes novadā viesojās delegācija no Kilis pilsētas Turcijā. Turcijas delegācijā Latvijā tika pārstāvēti visi projekta partneri – Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde , Toki pamatskola, Rehberlik ve Araştırma Merkezi un Kilis Eğitime Katkı ve Koruma Derneği, kopumā 12 cilvēki. Viesi apmeklēja Mārupes novada Domi un vairākas izglītības iestādes – Jaunmārupes sākumskolu, Mārupes pamatskolu, Mārupes vidusskolu, dienas centrus „Švarcenieki” un „Tīraine” un Olaines speciālo pirmsskolas izglītības...

Pieredzes apmaiņas vizīte Kilis pilsētāTurcijā mūžiglītības programmas Comenius ietvaros

06.05.2014.
Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”, kas ar Eiropas Savienības finansējumu tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas Reģionālās partnerības ietvaros, š.g. aprīļa beigās Mārupes pašvaldības darba grupa devās vizītē uz Kilis pilsētu Turcijā, lai iepazītu un attīstītu iekļaujošas izglītības īstenošanu abu dalībvalstu pašvaldību izglītības iestādēs. Pieredzes apmaiņas vizītes izmaksas 100% apmērā finansē mūžizglītības programma. Vizītes mērķis bija tikties ar projekta partneriem, piedalīties diskusijās par iekļaujošo izglītību, metodēm un pieredzi, kā arī kopīgs darbs pie...

Ceļā uz iekļaujošu izglītību Mārupes pamatskolā

14.04.2014.
Iekļaujošā izglītība dod iespēju piedalīties izglītības procesā un ar vienādām iespējām gūt sasniegumus bērniem un jauniešiem, ņemot vērā viņu individuālās īpatnības, vajadzības un prasmes. Skola, kas realizē iekļaujošu izglītību, ir skola visiem, kas rūpējas par cienošu un atbilstošu vidi. Tāda ir arī Mārupes pamatskola, kur kopā ar pedagogiem strādā atbalsta personāls ar mērķi piemērot bērnam atbilstošākās mācību metodes mācību procesā. Atbalsts reizēm ir vajadzīgs ilglaicīgs, taču reizēm pietiek tikai ar īslaicīgu atbalstu. Iekļaujošā izglītība Mārupes pamatskolā nozīmē to, ka īpašu...

Turpinās projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā” īstenošana

14.04.2014.
Turpinās projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā” (Identifikācijas Nr. KPFI-15.2/117) īstenošana. Projektu līdzfinansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jaunmārupes sākumskolas ēkā, izmantojot atjaunojamo energoresursu – sauli. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens sagatavošanai un saules baterijas (paneļus), kas nodrošinātu daļēju ēkas elektroenerģijas patēriņu, kā arī daļēji nomainīt esošo apgaismojuma sistēmu uz energoefektīvāku apgaismojumu...

Ceļā uz iekļaujošu izglītību: Darbs ar izglītojamiem, kuriem ir valodas sistēmas traucējumi

01.04.2014.
Strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir valodas sistēmas traucējumi, izmantojam pedagoģiskajā procesā vispārējās un individuālās stratēģijas. Vispārējās stratēģijas:1. Vizualizēt uzdevumus, izmantot praktisku pieeju uzdevumu risināšanā, aktivitāšu organizēšanā. Īpaši vizualizēt, parādīt konkrēti uzskatāmas abstraktās tēmas /laiks, lielums, jūtas/.2. Īsas, konkrēts instrukcijas.3. Parādīt priekšā – kā darīt, nevis tikai pateikt.4. Novērtēt vidi un izslēgt visus faktorus, kas varētu stimulēt neadekvātu rīcību.5. Attīstīt izglītojamā pašapziņu un pašvērtējumu, dot cerības uz panākumiem. Uzslavēt.6...

„Ceļā uz iekļaujošu izglītību” Mārupes novadā un Pierīgas novadu semināros

01.04.2014.
Semināros Pierīgas novadu un Mārupes novada izglītības iestāžu skolotājiem logopēdiem tika sniegta informācija par novēroto iekļaujošās izglītības jomā Turcijā Kilis pilsētas izglītības iestādēs. Aplūkojot dažādos foto materiālus, kolēģi guva jaunas un interesantas idejas, ko izmantot savā darbā gan pirmsskolās, gan skolās ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālas vajadzības. Foto no Mārupes novada skolotāju logopēdu semināra Jaunmārupes sākumskolā Sagatavoja Jaunmārupes sākumskolas skolotāja logopēde Zeltīte Šneidere Vairāk par projektu lasīt šeit. Projekts saņēmis finansējumu Eiropas...

„Ceļā uz iekļaujošu izglītību” Jaunmārupes sākumskolas ikdienā

01.04.2014.
Iekļaujošā izglītība ir izglītība visiem bērniem un jauniešiem; bērni mācās kopā ar saviem vienaudžiem atbilstīgi savām spējām; tās ir mācības, kas paredzētas bērniem ar mācīšanās grūtībām/ traucējumiem. Tā kļūst arvien aktuālāka, jo katru gadu arvien vairāk ir izglītojamo, kuriem nepieciešams īpašs pedagogu atbalsts. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām visus nepieciešamos atbalsta pasākumus. Tā kā izglītojamajiem ir atšķirīgas speciālās vajadzības (mācīšanās traucējumi, valodas traucējumi), pedagogi kopā ar atbalsta personālu izstrādā individuālos plānus un...

Jaunmārupes sākumskolā esam ceļā uz iekļaujošu izglītību

21.01.2014.
Jaunmārupes sākumskola ir iesaistījusies Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā “Ceļā uz iekļaujošu izglītību” („Towards Inclusive Education”). Individuāla pieeja katram skolēnam ir svarīgs nosacījums kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, paredzot izglītošanās iespējas arī tiem bērniem, kuriem vispārpieņemtie attīstības veicināšanas paņēmieni ir izrādījušies mazāk efektīvi. Individuālu pieeju izglītībā Jaunmārupes sākumskolā nodrošina sākumskolas un priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls (speciālais pedagogs, logopēds, izglītības...

Vienoti kopā ceļā uz iekļaujošu izglītību dienas centrā „Švarcenieki”

20.01.2014.
2012.gada rudenī Comenius projekta ietvaros „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” dažādu Mārupes novada Domes struktūrvienību darbiniekiem bija lieliska iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā un Turciju, lai mācītos no kolēģu prakses, kā ikdienā strādāt un palīdzēt bērniem un jauniešiem invalīdiem. Domājot par mūsu novada bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, šajā gadā Dienas centrs „Švarcenieki” sadarbībā ar centra brīvprātīgajiem no Mārupes un Turcijas projekta ietvaros uzsāka īstenot dažādas sportiskās aktivitātes bērniem un jauniešiem ar dauna sindromu, bērna cerebrālo trieku un citām...

Izstāde Jaunmārupes sākumskolā projekta "Ceļā uz iekļaujošu izglītību" ietvaros

13.12.2013.
Jaunmārupes sākumskola piedalās projektā "Ceļā uz iekļaujošu izglītību". Projekta „Ceļā uz iekļaujošo izglītību” mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes novada un Kilis reģiona (Turcijā) izglītības iestādēs. Projekta ietvaros ir atlasīta, analizēta un apkopota informācija par iekļaujošo izglītību Latvijā un Mārupes novadā un ir sagatavotas tēzes informatīvam bukletam.Sadarbojoties atbalsta personālam, tika sagatavota prezentācija un novadīta lekcija par iekļaujošo izglītību Latvijā latviešu un angļu valodās. Jaunmārupes sākumskolas bibliotekā tika apkopoti materiāli un...

Izstāde Mārupes pamatskolā projekta "Ceļā uz iekļaujošu izglītību" ietvaros

02.12.2013.
Mārupes pamatskola ir iesaistījusies Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā (Ceļā uz iekļaujošu izglītību" („Towards Inclusive Education”), kurš ilgs līdz 2014.gada 31.jūlijam. Projekta ietvaros 3 skolas pārstāvji: direktore Sigita Sakoviča, DVIJ Solvita Jakubovska, angļu valodas skolotāja Viktorija Ziediņa, 2012.gada oktobrī viesojās Turcijas pilsētā Kiilis, lai iepazītos ar Turcijas izglītības sistēmu, akcentējot izglītības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām. Izglītības iestāde šajā projektā iesaistījās, jo bija uzsākusi iekļaujošo izglītību...

Pieredzes apmaiņā Ziemeļvalstīs

15.10.2013.
Projekta „Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu pašvaldībām”, kas tiek īstenots Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai ietvaros, seši Mārupes novada Domes speciālisti oktobra sākumā viesojās divās Ziemeļvalstu pašvaldībās - Nacka pašvaldībā Zviedrijā un Moss pašvaldībā Norvēģijā. Atbilstoši programmas prasībām katrā valstī tika pavadītas trīs darba dienas, tiekoties ar pašvaldību mēriem, vadītājiem un dažādu jomu speciālistiem. Viesojoties Nacka pašvaldībā Zviedrijā, iepazināmies ar pašvaldības darbību, īpašu uzmanību veltot finanšu vadībai un sociālajai...

Dienas centrā "Švarcenieki" ierīkota radošā darbnīca

02.10.2013.
Projekta „Pamatlīdzekļu iegāde radošajai darbnīcai dienas centrā „Švarcenieki”” ietvaros dienas centrā "Švarcenieki" ierīkota radošā darbnīca. Projekta mērķis ir veicināt pakalpojumu pieejamību dienas centrā „Švarcenieki”, iegādājoties mēbeļu komplektu radošajai darbnīcai”, kas nepieciešams, lai dienas centra klienti spētu iesaistīties dažādās radošās aktivitātēs: gleznošanā, veidošanā, filcēšanā u.tml. Lai uzlabotu iespējas darboties radošajās darbnīcās un celtu radošo darbnīcu kapacitāti, t.i. pakalpojumu nodrošinātu lielākam klientu skaitam, projekta ietvaros dienas centram iegādāti zemāk...

Jaunmārupē izbūvēts ielu basketbola laukums un uzstādīti trenažieri

28.06.2013.
Projekta „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pilnveidošana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3/1” (Nr.12-04-LL37-L413201-000007) ietvaros Jaunmārupē iepretim dienas centram „Švarcenieki” pie skeitparka atklāts apgaismots ielu basketbola laukums. Līdzās basketbola laukumam izvietoti trenažieri ielu vingrotājiem. Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu. Vairāk informācijas par projektu lasīt šeit.

Turcijas izglītības sistēmas pārstāvji viesojas Mārupē

27.05.2013.
Turpinot sadarbību, kas aizsākās ar Mārupes pašvaldības speciālistu vizīti pagājušā gada oktobrī Kilis pilsētā Turcijā, projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” ietvaros no 20.līdz 26.maijam Mārupes novadā viesojās delegācija no Turcijas. Šī projekta iniciators un vadošais partneris ir Kilis reģionālā pārvalde, kas uzaicināja Mārupes pašvaldību piedalīties projektā un dalīties pieredzē. Turcijas delegācijā Latvijā tika pārstāvēti visi projekta partneri - Kilis reģionālā pārvalde, Ekrem Cetin pamatskola, Toki pamatskola un Kilis Jaunatnes un sporta klubs, kopumā 12 cilvēki. Viesi apmeklēja...

Projektā „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” iesaistās Valda Zoša

01.02.2013.
Valda Zoša ir Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītāja. Pateicoties vērā ņemamajai pieredzei un izglītībai, viņa lieliski spēj novērtēt bērnu ar īpašām vajadzībām nepieciešamības un spējas iekļauties kopējā izglītības sistēmā. Valda ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu skolvadībā. Viņai ir pirmsskolas izglītības iestādes audzinātājas kvalifikācija, kas iegūta Rīgas pedagoģiskajā skolā, LPI Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas diploms ar iegūtu kvalifikāciju pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, pirmsskolas audzināšanas metodika. Valda ir...

Īstenots Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts

19.12.2012.
Laikā no 01.04.2012. – 31.12.2012. tika īstenots projekts „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/076). Projekta galvenais mērķisbija panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai...

Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta Tīraines ciema jauniešu iniciatīvu

06.12.2012.
Mārupes novada Domes Sociālā dienesta dienas centrā „Tīraine” tā vadītājas Sandras Ivbules vadībā tiek īstenots projekts „Resursu punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldībasDienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju "Jauniešu ideju darbnīca.” Projekts īstenots jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam apakšaktivitātes „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot resursu punktu Mārupes novada dienas centrā „Tīraine”, lai novada jauniešiem nodrošinātu bezmaksas iespēju izmantot...