Projektu jaunumi

Uzsākta projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” īstenošana

01.08.2012.
2012.gada 26.jūlijā Mārupes novada Dome noslēdza līgumu Nr. 2012-1-TR1-COM13-394662 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” (Towards Inclusive Education) īstenošanu. Projekts tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros. Projekta vadošais partneris ir no Turcijas – Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde (Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü). Projektā piedalās: 1. Mārupes novada Dome2. Mārupes pamatskola3. Jaunmārupes sākumskola4. Dienas centrs „Švarcenieki”5. Kilis reģionālā pārvalde (Kilis İl...

Veiksmīgi rit darbi pie jaunā ūdens attīrīšanas iekārtu kompleksa izveides Mārupē

26.07.2012.
ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros veiksmīgi norit 2011. gada vasarā Kantora ielā 97 uzsāktie būvdarbi pie jaunas tīrā ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas stacijas izveides. Ar tās palīdzību Mārupes un Tīraines iedzīvotājiem centrālajos ūdensapgādes tīklos būs iespēja saņemt izcilas kvalitātes dzeramo ūdeni, kas atbilst LR un ES normatīvu prasībām. Jaunā kompleksa izbūve notiek, ņemot vērā novada attīstības tendences, kas nepārprotami liecina par ūdens patēriņa pieaugumu. Straujās ūdenssaimniecības infrastruktūras...

Izstrādāts interaktīvs elektroniskais buklets par ES finanšu piesaistes iespējām

23.07.2012.
Rīgas plānošanas reģions ir izstrādājis interaktīvu elektronisko bukletu, kas sniedz informāciju par Eiropas Savienības (ES) finanšu piesaistes iespējām. Buklets paredzēts plašai lietotāju auditorijai – pašvaldībām un tās iestādēm, valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kā arī fiziskām personām. Galvenais mērķis, veidojot interaktīvo elektronisko bukletu, bijis radīt maksimāli ērti un vienkārši izmantojamu finansējuma avotu meklētāju. Interaktīvais elektroniskais buklets sniedz atbalstu projektu iniciēšanā, ļaujot „soli par solim” atlasīt informāciju, ņemot vērā katra...

Finansiāli atbalstīta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 2. kārta

16.07.2012.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ ES Kohēzijas fonda (KF) finansiālu atbalstu guvusi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 2. kārta. Tās ietvaros paredzēta dzeramā ūdens apgādes tīklu izbūve gandrīz 3 km garumā, sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšana vairāk kā 32 km garumā, kā arī sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešamo sūkņu staciju izveide. Projekta teritorijā, kas ietver Mārupes apdzīvotās vietas Tēriņi, Mārupe un Tīraine, jau uzsākta projekta 1. kārtas realizācija. Tās laikā plānots izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālos tīklus, tīrā...

Piešķirts ES finansējums Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstībai

10.07.2012.
A/S Mārupes komunālie pakalpojumi informē, ka projekta „Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība” 1. kārtai ir piešķirts līdzfinansējums no ES ERAF fonda līdzekļiem. Minētā projekta prioritāte ir Skultē esošās ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana. Projekta realizācija ļaus: nodrošināt pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi Skultes projekta teritorijas iedzīvotājiem atbilstoši Latvijas un ES standartu prasībām; nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Latvijas un ES standartu prasībām, tādējādi samazinot vides piesārņojumu; atjaunot morāli un tehniski novecojušo...

Turpinās projekta īstenošana.

02.07.2012.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā”. Projekta galvenais mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku Mārupes novada Domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 30 pašvaldības darbiniekus, kā efektīvi plānot darbus, lai iegūtu iespējami vairāk...

Turpinās projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” īstenošana

02.07.2012.
Mārupes novada Dome turpina īstenot projektu „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Tas tiek īstenots 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projektu finansē no šādiem avotiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums; Valsts budžeta finansējums. Projektu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Projekta īstenošanas laiks: 01.2010. – 09.2012. Projekta ietvaros: Mārupes pamatskolai iegādāts 1 portatīvais dators un 1 multimediju tehnikas komplekts. Jaunmārupes sākumskolai...

Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē" 1.kārta

30.06.2012.
Informāciju par ielām, kurās tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras izbūve, lūdzu, SKATĪT KARTĒ. Pirmdien, 22.augustā, Mārupē ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros notika svinīgā līguma parakstīšana ar būvfirmu „Re&Re” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Mārupē. Svinīgajā līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs...

Projekta ietvaros Mārupes vidusskolā attīstīts lokālais datortīkls

02.04.2012.
Projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526) ietvaros Mārupes vidusskolā š.g. pirmajā ceturksnī tika attīstīts lokālais datortīkls. Tā ir pirmā no divām aktivitātēm, kas projekta ietvaros īstenojamas Mārupes vidusskolā. Š.g. rudenī Mārupes vidusskolā tiks piegādāti un uzstādīti 24 stacionārie datori. Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta atbilstoša infrastruktūra, kas veicinās efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādē, tādejādi uzlabojot izglītības...

Skultes sākumskolai projekta ietvaros piegādāts multimediju tehnikas komplekts

02.01.2012.
Skultes sākumskolā ir saņemts un uzstādīts multimediju tehnikas komplekts, kas sastāv no portatīvā datora, interaktīvās tāfeles, projektora un digitālās datu kameras. Multimediju komplekss iegādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” aktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526). Skultes sākumskola ir pirmā no četrām Mārupes novada izglītības iestādēm, kurā tiek uzstādīti informatīvo tehnoloģiju komplekti. Vēl šādas mācību kabinetu aprīkojumu iekārtas tiks...

Parakstīts līgums par Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecību

20.09.2011.
Bildes skatīt galerijā Otrdien, 20.septembrī, tika parakstīts būvdarbu līgums ar atklāta konkursa rezultātā izvēlētu pilnsabiedrību „KW” par Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecību. Vienlaikus tika noslēgts arī būvniecības darbu autoruzraudzības līgums ar SIA „Arhitekte G. Kursīte”. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA „Arhitekte G. Kursīte”” izstrādāto tehnisko projektu un SIA „BELSS” izstrādātā tehniskā projekta „Mārupes vidusskolas pagalma labiekārtojuma un autostāvvietu izbūves tehniskais projekts” daļu. Līguma kopējā vērtība ir LVL 1 108 028.17 Saskaņā ar līguma nosacījumiem būvniecību...

Mārupē uzsāk centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbus

14.09.2011.
Ceturtdien, 15.septembrī, plkst.11:30 Mārupē, Daibes un Lielās ielas krustojumā, ar Kohēzijas fonda atbalstu svinīgi tika uzsākta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve. Būvniecības darbus, saskaņā ar noslēgto līgumu, veiks būvfirma „RE&RE”. Pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs un būvfirmas RE&RE valdes loceklis Didzis Putniņš. Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs pateicās Vides aizsardzības un...