Projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē" 1.kārta

30.06.2012.

Informāciju par ielām, kurās tiks veikta ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras izbūve, lūdzu, SKATĪT KARTĒ.

Pirmdien, 22.augustā, Mārupē ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros notika svinīgā līguma parakstīšana ar būvfirmu „Re&Re” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Mārupē. Svinīgajā līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs un SIA „Re&Re” ģenerāldirektors Didzis Putniņš .

Ar šī līguma parakstīšanu pilnībā ir uzsākta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 1.kārta, kuras ietvaros ir paredzēta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Mārupē un Tīrainē.

Atklāta konkursa rezultātā līgumu slēgšanas tiesības ieguva un būvdarbus veiks divas būvfirmas - SIA „Merks” un SIA ”Re&Re”.

Ar būvfirmu ”Re&Re” noslēgtā līguma ietvaros paredzēts paplašināt ūdensvadu un kanalizācijas tīklus vairāk kā 30 kilometru garumā, t.sk. palielināt pašteces kanalizācijas tīklus apmēram 24 kilometru garumā, ūdensvada tīklus aptuveni 3,5 km garumā, izbūvēt kanalizācijas spiedvadu 6 km garumā un 7 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Līgums sastāv no 3 daļām un paredz aktivitātes Mārupes novada Centra daļā, maģistrālo pašteces kanalizācijas tīklu izveidi Vecā ceļa un Rožu ielas rajonā, kā arī kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Mārupes novada Tīraines ciemā. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA „VentEko” izstrādāto tehnisko būvprojektu, inženiertehnisko būvuzraudzību veic personu apvienība „AB/L4”. Darbus plānots pabeigt līdz 2014.gada beigām.

Līgums par tehniskā būvprojekta un būvniecības veikšanu tika noslēgts ar SIA „Merks” š.g. 17. jūnijā un tā ietvaros tiks izbūvēta jauna dzeramā ūdens attīrīšanas stacija, II pacēluma sūkņu stacija un tīrā ūdens rezervuāru komplekss, kas nodrošinās kvalitatīva, normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens padevi centralizētās ūdensapgādes sistēmas izmantotājiem, kā arī tiks nodrošināts pastāvīgais nepieciešamais spiediens sistēmā un ūdens rezerve. Pašreiz notiek darbs pie tehniskā būvprojekta izstrādes, lai realizētu Ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas ietaišu izbūviMārupē. Darbus plānots pabeigt 2013.gada sākumā.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 1. kārtas kopējās izmaksas ir 5 698 491,21 LVL, no tām 3 983 641,99 LVL ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet 1 714 849,22 Ls ir pašvaldības finansējums.

Tuvāka informācija, zvanot a/s Mārupes komunālie pakalpojumi par tālr. 67915279 vai rakstot uz e-pastu bompas@dva.lv.

Kohezija