Paziņojums par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas “Mazcenas dārzi” lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

21.04.2016.

Mārupes novada Dome 2016.gada 30.marta sēdē pieņēma lēmumu Nr.15 (protokola Nr.3) “Par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas “Mazcenas dārzi” lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 25.04.2016 līdz 23.05.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 16.maijā plkst.17.00Mazcenas bibliotēkā, Jaunmārupes Sabiedriskās ēkas 2.stāvā, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir  ilgtermiņā sekmēt Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” attīstību, uzlabojot teritorijas sasniedzamību un vides un tehniskās infrastruktūras kvalitāti. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros līdz šim jau ir veikta iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana, 2015. gada februārī veicot teritorijas īpašnieku anketēšanu, kā arī 2015. gada 26. februārī organizējot sākotnējo apspriedi par teritorijas attīstības priekšlikumiem. Atbilstoši pašreizējās situācijas un attīstības priekšnoteikumu izvērtējumam, kā arī sabiedrības viedoklim, lokālplānojuma risinājums paredz teritoriju arī turpmāk izmantot kā mazdārziņu teritoriju, neplānojot to pārveidot par pastāvīgas dzīvojamās apbūves teritoriju, bet atļaujot tikai sezonāla rakstura dārza māju apbūvi. Ar lokālplānojumu tiek grozīts Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam noteiktais zonējums atbilstoši 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgajos teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumos” nosacījumiem, kā arī daļā teritorijas paredzot iespēju veidot vieglās vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu vai noliktavu apbūvi.

Ar lokālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/lokalplanojumi/ sākot no 25.04.2016. Informācija tiks publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam iesniegt rakstiski Mārupes novada Attīstības nodaļā, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv līdz 23.05.2016. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus būs iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) (https://geolatvija.lv/geo/tapis3).

Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: tālr.67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv vai klātienē pieņemšanas laikā.