Mārupes Pašvaldības policijas atskaite

25.05.2016.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 16.05.2016-22.05.2016.

 

Par īpašumu plāksnēm

Saskaņā ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

 • uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);
 • uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
 • ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm);
 • ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;
 • ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

 

Par suņu reģistrēšanu

No 2016.gada 1.jūlija visiem suņiem, kuri līdz šim laikam būs sasnieguši sešu mēnešu vecumu, būs jābūt reģistrētiem vienotajā mājas dzīvnieku datu bāzē, kā arī iezīmētiem ar mikroshēmu jeb čipotiem. Ar mikroshēmu iezīmētajiem dzīvniekiem būs vieglāk atrast saimnieku, ja suns būs noklīdis, kā arī nepieciešamības gadījumā, nolasot datus, varēs noteikt, vai suns ir potēts, piemēram, pret trakumsērgu. Suņu īpašnieki, kas nebūs veikuši augstāk noteiktos pasākumu tiks saukti pie administratīvās atbildības pēc LAPK 107.panta.

Par satiksmes drošību

Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Par organisko atkritumu dedzināšanu un zāles pļaušanu

Atbilstoši Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kartību Mārupes novadā” 12.punkta  prasībām, Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas  dzīvojamās  un  darījumu,  ražošanas,  vasarnīcu  teritorijās  sausās  lapas,  zarus  u.c. organiskos atkritumus aizliegts dedzināt no 15.maija līdz 15.septembrim, izņemot 23.jūniju un 24.jūniju,  kad  drīkst  dedzināt  ugunskurus,  ievērojot  ugunsdrošības  noteikumus  un  nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.

Laika  periodā  no  15.jūlija  līdz  15.septembrim  savrupmāju,  mazstāvu  dzīvojamās, daudzstāvu  dzīvojamās,  sabiedrisko  objektu,  darījumu,  jauktas  dzīvojamās  un  darījumu, ražošanas,  vasarnīcu  teritorijās,  mazsaimniecību  teritorijās  un  lauksaimniecībā  izmantojamās zemēs organiskos atkritumus drīkst dedzināt katras nedēļas otrdienā no plkst.8.00 līdz 22.00.

Saskaņā ar Mārupes novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” savrupmāju,  mazstāvu  dzīvojamās,  daudzstāvu  dzīvojamās,  sabiedrisko  objektu,  darījumu, jauktas  dzīvojamās  un  darījumu,  ražošanas,  vasarnīcu  teritorijās  zāles  garums  apstādījumos nedrīkst pārsniegt 20 cm.

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs zālieni pļaujami ne retāk kā divas reizes sezonā - pirmo reizi ne vēlāk kā līdz 15.jūlijam un otro reizi ne vēlāk kā līdz 1.septembrim.

Izsaukumi

18.05.2016. plkst.23:30 tika saņemts izsaukums uz Bebru ielu, Mārupē, sakarā ar to, ka basketbola laukumā tiek spēlēts basketbols, kas traucē naktsmieru. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija neapstiprinājās, neviena persona netika sastapta.

19.05.2016. plkst.10:51 tika saņemta informācija, ka Pededzes ielā, Mārupē, uz ielas guļ persona. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, neviena guļoša persona netika pamanīta, bet tika sastapta persona, kas sēdēja zālītē. Persona paskaidroja, ka nākot no darba esot saguris, un atsēdies atpūsties. Medicīniskā palīdzība personai nebija nepieciešama. Administratīva rakstura pārkāpumi netika konstatēti.

19.05.2016. plkst.13:08 tika saņemta informācija, ka Skultē, Mārupes novadā, kāda daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja piesārņojusi kāpņu telpu ar sadzīves atkritumiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti notikuma apstākļi. Veikta foto fiksācija. No izsaucēja pieņemts ieniegums. Uzsākta administratīvā lietvedība.

20.05.2016. plkst. 18:22 tika saņemts izsaukums uz Skulti, Mārupes novadā, sakarā ar to, ka pie daudzdzīvokļu mājas stāv aizdomīgas personas, kas iespējams ir reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, neviena aizdomīga persona notikuma vietā neatradās, kā arī kopā ar izsaucēju apsekojot tuvāko apkārtni, neviena persona netika manīta.

21.05.2016. plkst.13:15 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, Mārupes novadā, sakarā ar to, ka stāvēšanai novietota kāda automašīna, kas traucē iebraukt. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Tika veikta foto fiksācija. Sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols – paziņojums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

21.05.2016. plkst. 15:57 tika saņemts izsaukums uz Tīraini, Mārupes novadā, sakarā ar to, ka smagā tehnika novietota tā, ka traucē iziet no privātīpašuma. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. No izsaucēja  tika pieņemts iesniegums. Uzsākta administratīvā lietvedība.

22.05.2016. plkst. 09:30 tika saņemts atkārtots izsaukums uz Skulti, Mārupes novadā sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstāpkļi. Ņemot vērā, ka persona bija agresīva, uz iesnieguma pamata tā tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā.

22.05.2016. plkst. 12:14 tika saņemts izsaukums uz privātmāju Jaunmārupē sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Pēc preventīva rakstura pārrunām konflikts tika atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

22.05.2016. plkst. 16:50 tika saņemts izsaukums uz Tīraini, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Pēc preventīva rakstura pārrunām konflikts tika atrisināts uz vietas. Tālāka policijas iejaukšanās nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

Laika posmā no 09.maija - 15. maijam Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 11 administratīvā pārkāpuma protokolus.

 • Pēc LAPK 149.10 panta (Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu) – 5;
 • Pēc LAPK 149.28 2.daļas (Par tādas prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 301.ceļa zīmi) – 1;
 • Pēc LAPK 186.panta 2.daļas (Par dzīvesvietas nedeklarēšanu)-1;
 • Pēc LAPK 42.1 panta 4.daļas (Par smēķēšanu, neatļautās vietās, ja to izdarījis nepilngadīgais) – 1;
 • Pēc LAPK 42.1 panta 1.daļas (Par smēķēšanu, neatļautās vietās) – 1
 • Pēc LAPK 171. panta 1.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) –6;
 • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem –1.

 

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

 • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
 • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
 • Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju.