Atgādinām! Līdz 25.maijam iedzīvotāji var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēguma izbūvei

06.05.2021.

Mārupes novada pašvaldība atgādina, ka līdz 25.maijam iedzīvotāji aicināti pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēguma izbūvei. Pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai iesniedzami līdz 25. maijam.

Ņemot vērā līdzšinējo iedzīvotāju aktivitāti, 2020. gada nogalē tika veikti grozījumi saistošos noteikumos Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. Grozījumi paredz, ka līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēguma izbūvei var saņemt dzīvojamās mājas, kuras atrodas pie jau izbūvētiem vai plānotiem centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem. Norādot atbalsta personu un izpildot nosacījumus, kas atrunāti saistošajos noteikumos, var saņemt līdzfinansējumu 100% apmērā. Provizoriskais budžets līdzfinansējumu nodrošināšanai šogad ir 550 000 eiro.

Kas jāņem vērā, iesniedzot pieteikumu?

 1. Pārliecinieties, vai gar jūsu īpašumu jau ir izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, vai arī tie tiks izbūvēti projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros. Karti varat aplūkot zemāk.
 2. Pārliecinieties, ka īpašumam nav nodokļu parādu.
 3. Pārliecinieties, ka dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā.
 4. Pārliecinieties, ka jūs kā iesniedzējs un/vai atbalsta persona esat deklarēti īpašumā vismaz 1 gadu, skaitot atpakaļ no pieteikuma iesniegšanas brīža.
 5. Fiziskām personām iesniedzamie dokumenti:
 • pieteikums;
 • zemes robežu plāns (vai cits topogrāfisks dokuments), kurā pieteicējs pašrocīgi atzīmējis esošo lokālās kanalizācijas/ūdens spices atrašanās vietu un vēlamo pieslēguma trajektoriju pie centralizētajiem tīkliem;
 • dokumenta kopija, kas apliecina atbalsta kategorijas esamību (t.i. pensionāra apliecība, invaliditātes apliecība u.c.). Ja atbalsta kategorija ir apgādībā esošs viens vai vairāki bērni, dzimšanas apliecības kopiju nav nepieciešams pievienot.
 1. Pieteikties atbalstam aicinām arī daudzdzīvokļu māju pārvaldniekus (juridiskas personas). Individuāli dzīvokļu īpašnieki atbalstam pieteikumu iesniegt nevar.
 2. Pirms pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, konsultēties pa tālruni 67149875, 67149876 vai rakstot uz e-pastu atbalsts@marupe.lv
 3. Pieteikuma formā obligāti jānorāda iesniedzēja tālruņa numurs un e-pasts.
 4. Iesniegumu pieņemšana notiks tikai izsludinātajā laika posmā. Pieteikumi, kas tiks saņemti pirms 26. aprīļa vai pēc 25. maija, netiks vērtēti.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:

 • Pa pastu, nosūtot parakstītu pieteikumu Mārupes novada domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167, uz aploksnes norādot “Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai”
 • aploksnē ievietotu parakstītu pieteikumu ievietojot pasta kastē pie Mārupes novada domes ieejas, norādot uz aploksnes “Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai”
 • elektroniski, pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv

Pieteikumi, kas parakstīti ar roku un ieskenēti, nav uzskatāmi par elektroniski parakstītiem dokumentiem un šādā formā saņemti pieteikumi netiks reģistrēti.

Šobrīd arvien turpinās līgumu slēgšana ar iepriekšējā kārtā saņemtajiem pieteikumu iesniedzējiem, kuriem Mārupes novada dome ir lēmusi pašvaldības līdzfinansējumu piešķirt. Ja rodas jautājumi par Jūsu pieteikuma virzību, aicinām sazināties pa tālr. 67149876, 67149875 vai sūtīt e-pastu atbalsts@marupe.lv

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli Mārupes novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros.