Pakalpojumi

Pabalsts veselības aprūpei ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajiem un Afganistānas kara dalībniekiem

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku vai cietušo, Afganistānas kara dalībnieku apliecību. 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts veselības aprūpei Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cietušajiem, Afganistānas kara dalībniekiem.
Pabalsts tiek piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas.
Pabalsts apmērs 150.00 EUR gadā

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

https://likumi.lv/ta/id/313962-par-pabalstiem-veseliga-dzivesveida-profilakses-pasakumu-veiksanai

Personu apliecinošs dokuments.
Statusa apliecība  (ČAES vai Afganistānas kara dalībnieka).