Pakalpojumi

Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Jāiesniedz Mārupes novada pašvaldības Sociālajā dienestā iesniegums, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
1. darba devēja izziņa par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
2. izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
3. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
4. dokumenti, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citi likumā norādītie ienākumi un saņemtie maksājumi par 12 kalendāra mēnešu periodu;
5. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
6. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu.
Personai darbspējīgā vecumā, kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka pienākumus.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma apraksts

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Veidlapas
iesniegums(21.52 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)
  • Centra iela 3, Piņķi (tālr.67914550)
  • Daudzfunkcionālais centrs "Babīte", Liepu aleja 17, Babīte (tālr.67914924)
  • Dienas centrs "Tīraine", Viršu iela 4, Tīraine (tālr.27873903)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-    Iesniegums.
-    Izziņa par trūcīgas ģimenes/personas statusu.