Pakalpojumi

Izziņa par Zemes gabala iegūšana īpašumā atbilstoši funkcionālajam zonējumam teritorijas plānojumā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

-    Fiziska vai juridiska persona aizpilda un iesniedz iesniegumu kopā ar pamatojošiem dokumentiem;
-    Ja iesniegums pēc izvērtēšanas atbilst likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 pantā minētajam (8) daļas izņēmuma gadījumam, tiek sagatavota izziņa.
 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē
Iestādes e-pakalpojums (mājaslapa)
 

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

Izziņa sniedz apstiprinājumu, ka fiziskas vai juridiskas personas darījums ar zemi atbilst likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 panta astotajā daļā noteiktajam izņēmuma gadījumam, kas nosaka, ka šī likuma 28.1 panta, 30.1 panta un 30.2 panta prasības netiek attiecinātas uz darījumiem ar zemi teritorijā, kurai pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktā funkcionālā zona ir apbūves teritorija. Ja darījums atbilst šim izņēmuma gadījumam, tiek izsniegta šī izziņa, kas apliecina, ka darījuma veikšanai nav nepieciešams pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanai lēmums par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. 
Gadījumos, kad izziņas pieprasītāja darījums ar lauksaimniecības zemi neatbilst likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 panta (8) daļā noteiktajam izņēmuma gadījumam, klientam būs nepieciešams komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi lēmums par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, kā arī izziņa par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67149856

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00
Otrdienās, trešdienās: 9:00-17:00
Piektdienās: 9:00-15:00

Termiņš
20 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-    Iesniegums izziņas sagatavošanai par zemes gabala iegūšanu īpašumā;
-    Pirkuma līguma oriģināls vai notariāla apstiprināta kopija;
-    Pases kopija.