Pakalpojumi

Bērna un aizgādībā esošu personu mantisko interešu aizsardzība

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas iesniedz Bāriņtiesā. 

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

 

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Pakalpojuma apraksts

1. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošas personas (ievērojot tiesas spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu) mantiskās intereses lemj par: 
1.1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu/aizgādnībā esošajai personai piekritušo mantojumu. 
1.2. Bērnam/ aizgādnībā esošajai personai piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē. 
1.3. Mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
1.4. Aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām
1.5. Bērnam/aizgādnībā esošajai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu. 
1.6. Īpašuma iegūšanu bērnam/aizgādnībā esošajai personai.
2.Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses:
2.1. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi. 
2.2. Lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.
2.3. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem. 
2.4. Veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.
3. Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošas personas mantiskās intereses (ievērojot spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu): 
3.1. Seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama.
3.2. Pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām.
3.3. Uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē un Civillikumā paredzētajos gadījumos, ievērojot tiesas spriedumā noteikto ierobežojuma veidu un apjomu, atļauj aizgādnim kārtot darījumus.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
 e-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls. 
2. Lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu (aizbildnim) / Tiesas nolēmums par aizgādnības nodibināšanu, lēmums par aizgādņa iecelšanu (aizgādnim) (jāuzrāda norakstu vai noraksta apliecinātu kopiju).
3. Bērna dzimšanas apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls).
4. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu - oriģināls.
5. Iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (jāuzrāda oriģināls): 
5.1. Miršanas apliecība;
5.2. Mantojuma inventāra saraksts;
5.3. Mantojuma apliecība;
5.4. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments; 
5.5. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu;
5.6. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu; 
5.7. Nekustamā īpašuma novērtējums;
5.8. Kredītiestādes izziņa u.c.
6. Citi dokumenti, kas nepieciešami, atkarībā no izskatāmā jautājuma:
6.1.Darījuma līguma projekts;
6.2.Dāvinātāja/Pircēja/Pārdevēja/Darījuma aizbildņa iesniegums u.c.