Pakalpojumi

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Jāuzraksta iesniegums, kurā norāda:
- vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
-  atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
- dokumenta nepieciešamības pamatojumu;
- personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

2. Pilnvarotās personas iesniedz pilnvaru.

3. Iesniegumu iesniedz personīgi, pa pastu vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma apmaksas kārtība

Maksājumu var veikt Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai ar pārskaitījumu Mārupes novada domes kontā.
No valsts nodevas atbrīvoti (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
• personu ar I vai II invaliditātes grupu;
• personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
• personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;
• bāreni vai bez vecāku apgādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
• daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
No valsts nodevas atbrīvoti:
• ja personai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu, piedziņas, valsts pabalstu vai pensijas piešķiršanas lietās;
• aizbildnības vai aizgādības nodibināšanas lietās;
• politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
• personu apliecinošu dokumentu  izsniegšanas lietās notiesātām personām;
• uz paritātes pamata par civilstāvokļa aktu reģistru aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par  savstarpēju tiesisko palīdzību.

Pakalpojuma saņemšana

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai izziņu persona saņem klātienē Dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona)

 

Pakalpojuma apraksts

Persona var saņemt atkārtotu civilstāvokļa reģistrācijas faktu apstiprinošu apliecību (laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību) vai izziņu, ja civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments ir nozaudēts un personai jāsaņem pase, jāpierāda radniecība, jākārto mantojuma lieta u.tml. gadījumos.
Persona var saņemt daudzvalodu standarta veidlapu, t.i. dokumentu, kas ir izmantojams citā Eiropas Savienības dalībvalstī kā tulkošanas palīglīdzeklis, kas pievienots dokumentam, līdz ar to šo dokumentu vairs nav nepieciešams apliecināt ar “Apostille”. Šādu veidlapu izsniedz izziņai par  civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecībai, kura izdota sākot no 2013.gada 1.janvāra.

Pakalpojuma saņēmējs
Pilngadīga persona, par kuru dzimšanas reģistrā ieraksts izdarīts vai pilnvarota persona. Nepilngadīgas personas vecāki, aizbildņi, adoptētāji vai tās iestādes administrācija, kurā nepilngadīga persona atrodas audzināšanā. Cita persona, pieprasot izziņu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.
Atkārtotu miršanas apliecību vai izziņu ir tiesīgi pieprasīt  mirušā radinieki.
Atkārtotu laulības apliecību ir tiesīgs pieprasīt persona, par kuras laulību ir izdarīts ieraksts laulības reģistrā, vai viņas pilnvarota persona. Ja laulība šķirta, bijušajiem laulātajiem izsniedz izziņu no laulības reģistra par laulības reģistrāciju un šķiršanu.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa
2.stāvs, Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis 67149878
e-pasts: dzimtsaraksti@marupe.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termiņš
Viena mēneša laikā
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par atkārtotu apliecības izsniegšanu – 7,00 EUR, Pašvaldības nodeva par izziņu vai daudzvalodu standarta veidlapa – 5,00 EUR, ar drošu elektronisko parakstu parakstīts - 4,00 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums;
2. Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu), pilnvarotajai personai - pilnvara.