Projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas"

MMM24

2023. gada 1. decembrī izsludināts Mārupes novada pašvaldības projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2024”, aicinot iedzīvotājus iesniegt projektu idejas apkaimju svētku vai citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvas, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā.

Finansējumu līdz 2 500 eiro var iegūt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, ja projektā plānota:

  • iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
  • kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
  • iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;
  • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

 

Finansējumu līdz 5 000 eiro var iegūt apkaimju svētku organizēšanai (atbilstoši projektu konkursa nolikumam apkaimju svētki tiek īstenoti sadarbībā ar apkaimes iniciatīvu grupu vai apkaimes biedrību. Svētkos jāparedz vismaz trīs dažādas aktivitātes, jānodrošina iespēja piedalīties neierobežotam apmeklētāju skaitam bez iepriekšējas pieteikšanās).

 

Kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 30 000 eiro.

 

Uz finansējumu var pretendēt jebkura privātpersona, t.i., fiziska persona, privāto tiesību juridiskā persona, vai šādu personu apvienība, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tai nav nenokārtotu saistību (kurām iestājies izpildes termiņš) ar pašvaldību vai valsti. 

 

Viena privātpersona konkursā var iesniegt vienu pieteikumu. Ar projekta īstenotāju pašvaldība slēdz līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Projekts būs jāīsteno 12 mēnešu laikā no konkursa rezultātu paziņošanas dienas.

Laika grafiks konkursam "Mārupe - mūsu mājas 2024":

  • Projekta pieteikuma iesniegšana no 2023. gada 1. decembra plkst. 9.00 līdz 2024. gada 31. janvāra plkst. 17.00, iesniedzot klātienē vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu projekta pieteikuma veidlapu nosūtot līdz 31. janvāra plkst. 23.59 uz e-pasta adresi: lidzdaliba@marupe.lv.
  • Projektu pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas pirmā kārta (vērtē komisija) no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 29. februārim;
  • Projektu pieteikumu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 15. martam;
  • Rezultātu paziņošana līdz 2024. gada 28. martam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas aicinām iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un nepieciešamajiem dokumentiem. Pēc projekta novērtēšanas atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem projektu idejas tiks nodotas iedzīvotāju balsojumam.

 

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Attīstības un plānošanas pārvaldes projektu vadītāju Kristīni Štrālu, zvanot uz tālruņa numuru: 67914377 vai rakstot uz e-pasta adresi: kristine.strala@marupe.lv.

Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.

Attīstības un plānošanas pārvalde


1_Projekta pieteikuma veidlapa.docx

2_Privātpersonas apliecinājums.docx

3_Ieceres saskaņojums ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi.docx

4_Projekta īstenošanas vietas saskaņošana ar vietas likumisko pārstāvi.docx

5_Iesniegums publiska pasākuma organizēšanai.docx

6_Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji.pdf

7_Līdzdarbības līguma projekts.pdf

8_Projekta īstenošanas pārskats.docx

NOLIKUMS Mārupe - mūsu mājas 2024.pdf

 


Biežāk uzdotie jautājumi:

PROJEKTA PIETEIKUMA GATAVOŠANA

Vai varu pieteikt projektu, kurā īstenoju kādu radošu ideju un paredzu projektā sev autoratlīdzību vai samaksu par projekta īstenošanu?

Nē nevar. 

Konkurss Mārupe - mūsu mājas ir radies no nepieciešamības atbalstīt iedzīvotāju brīvprātīgās iniciatīvas. Aktīvie iedzīvotāji, biedrības un uzņēmumi, kuri vēlas organizēt sporta, kultūras vai izglītojuša rakstura sabiedriskās aktivitātes, šāda konkursa ietvaros saņem finansējumu organizatorisku izmaksu segšanai. Bet savu personīgo ieguldījumu kā zināšanas un darbu veic brīvprātīgi.

Skat. nolikuma 18. punktu, kurā noteikti  izmaksu ierobežojumi. 

Vai varu projekta ietvaros pirkt inventāru vai veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā, iekārtās?

Nē, projekta ietvaros var apmaksāt tikai tādus izdevumus, kas ir uz projekta īstenošanas laiku -  plānotajam sabiedriskajam pasākumam, kā arī tā norises nodrošināšanai. Aprīkojumu, iekārtas un norises nodrošināšanai nepieciešamās telpas drīkst nomāt. Skat. nolikuma 18. punktu, kurā noteikti  izmaksu ierobežojumi.

Kādā lokācijas vietā plānoto pasākumu drīkst rīkot?

Pasākumu drīkst organizēt jebkurā tam piemērotā vietā. Ja īpašums pieder pašvaldībai, tad pirms projekta iesniegšanas jāiegūst Pašvaldības īpašumu pārvaldes saskaņojums. Skat. nolikuma 25.3. punktu, kurā aprakstīta saskaņošanas kārtība. Ja pasākumu plānots rīkot privātīpašumā, tad papildus projekta pieteikumam iesniedzams arī saskaņojums ar īpašnieku.  Skat. 25.4. punktu.

Ko nozīmē projekta pieteikuma sadaļa “sasniedzamie rezultāti”?

Sadaļā “sasniedzamie rezultāti” jānorāda sabiedrisko pasākumu skaits, kā arī dalībnieku skaits. Pasākuma norise vēlāk, iesniedzot gala pārskatu, būs jāpierāda ar fotogrāfijām un aizpildītām pasākuma dalībnieku parakstu lapām.

PROJEKTA ĪSTENOŠANA

Kāda ir finansējuma izmaksas kārtība?

Pēc līguma noslēgšanas ar pašvaldību, finansējuma saņēmējs var izrakstīt rēķinu un priekšapmaksas veidā saņemt finansējumu pirms projekta īstenošanas. Lai izrakstītu rēķinu projekta iesniedzējam jābūt reģistrētam:  biedrība, SIA, pašnodarbinātais, saimnieciskās darbības veicējs. 

Rēķinā norāda līguma ar pašvaldību numuru un datumu, kā arī projekta nosaukumu. Tā nosaukumā jāraksta “Rēķins” (ne avansa, ne priekšapmaksas rēķins).

Vai nepieciešamas kādas atļaujas, ja paredzēts rīkot publisku pasākumu sabiedriskā vietā?

Jā, vismaz mēnesi pirms pasākuma nepieciešams sagatavot iesniegumu. Ar iesniegšanas kārtību var iepazīties šeit (sadaļa Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai).

Kā pareizi veikt maksājumus projekta ietvaros?

Par jebkuru pakalpojumu jānorēķinās ar pārskaitījumu. Ja darījuma summa pārsniedz 100 eiro nepieciešams līgums un nodošanas - pieņemšanas akts. Līgumā, aktā un rēķinā jānorāda finansējuma saņēmēja un pašvaldības līguma numurs, kā arī projekta nosaukums.

Par precēm un produktiem jānorēķinās ar pārskaitījumu, kā maksājumu apliecinošu dokumentu saglabājot pavadzīmi.

Ja nav iespējams citādi, tad par sīkiem izdevumiem līdz 30 eiro (bez PVN) var norēķināties skaidrā naudā, saglabājot kases čeku. Ja par lielākiem izdevumiem nav pavadzīme, bet čeks, tad tiek norādīti rekvizīti. Ja nevar norādīt rekvizītus, tad tiek pievienota kvīts, kurā norāda rekvizītus.

Ja par kādu no pakalpojumiem vai precēm apmaksājat priekšapmaksas rēķinu (avansa rēķins), tad noteikti ir jābūt arī noslēdzošajam rēķinam (pavadzīmei).

Kādi dokumenti būs nepieciešami, lai atskaitītos par projekta īstenošanu?

Gala atskaitē būs jāpievieno maksājumu apliecinoši dokumenti – čeki, rēķini, pavadzīmes, kā arī maksājumu uzdevumi vai konta izdrukas.

Pasākumu norise jāpierāda ar fotogrāfijām vai citiem vizuāliem materiāliem.

Ja pasākums ir ar iepriekšēju pieteikšanos un noteiktam cilvēku skaitam, tad jābūt dalībnieku parakstu lapām. Ja pasākums ir liela mēroga ar lielu dalībnieku skaitu ~ 100 un vairāk, tad vienojoties ar pašvaldību, var iesniegt pierādījumus par dalībnieku skaitu citā veidā.

 

Informācija sadaļā atjaunota 14.12.2023.