Sabiedrība

Projektu konkurss "Mārupe mūsu mājas"

coveris_majas_konkurss.png

Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas”

Reizi gadā tiek izsludināts konkurss, kurā novada iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves uzlabošanā. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Mārupes novada pašvaldības ikgadējā budžeta līdzekļiem. 

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Uz finansējumu var pretendēt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir Mārupes novada administratīvā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīves vieta vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvā teritorijā (turpmāk – privātpersona).

Konkursa ideja ir noteikt privātpersonu, kas veic uz sabiedrības iniciatīvu balstītu valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības vajadzībām, piesaistot privātos resursus (brīvprātīgā darba vai finanšu ieguldījumu veidā), un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts finansējums projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai divās rīcībās:

1. Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības):

1.1. administratīvās teritorijas labiekārtošana;

1.2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.

Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” kopējais budžets ir EUR 20 000. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums EUR 5 000.

2. Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi, u.c.):

2.1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;

2.2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;

2.3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;

2.4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” kopējais budžets ir EUR 20 000. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 2 500.  

Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.

Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu.Tādas privātpersonas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par sabiedriska labuma organizācijām,  var iesniegt divus savstarpēji nesaistītus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai ar nosacījumu, ka kalendārā gada laikā katra pieteikuma finansējums nepārsniedz 2000,00 euro (divi tūkstoši euro).

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un vadlīnijām.

Papildus informācija pieejama pie Attīstības nodaļas projektu vadītājas Zanes Zvejnieces pa tālruni 67149876 vai e-pastu: zane.zvejniece@marupe.lv.

Dokumenti projektu iesniedzējiem

Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas 2020" nolikums

1.pielikums: Pieteikuma veidlapa

2.pielikums: Apliecinājums

3.pielikums: Saskaņojuma lapa

4.pielikums: Saskaņojuma lapa

5.pielikums: Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji

6.pielikums: Līguma paraugs

7.pielikums: Projekta īstenošanas pārskats

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem

Informācija sadaļā atjaunota 06.01.2020.