Sabiedrība

Projektu konkurss "Mārupe mūsu mājas"

coveris_majas_konkurss.png

Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas”

Reizi gadā tiek izsludināts konkurss, kurā novada iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves uzlabošanā. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Mārupes novada pašvaldības ikgadējā budžeta līdzekļiem. 

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Uz finansējumu var pretendēt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir Mārupes novada administratīvā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīves vieta vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvā teritorijā (turpmāk – privātpersona).

Konkursa ideja ir noteikt privātpersonu, kas veic uz sabiedrības iniciatīvu balstītu valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības vajadzībām, piesaistot privātos resursus (brīvprātīgā darba vai finanšu ieguldījumu veidā), un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts finansējums projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai divās rīcībās:

1. Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības):

1.1. administratīvās teritorijas labiekārtošana;

1.2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;

1.3. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā.

2. Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi, u.c.):

2.1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;

2.2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;

2.3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;

2.4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2 000 EUR finansējumu, atsevišķos gadījumos līdz 5 000 EUR, ja attiecināms izņēmums saskaņā ar nolikumu (ieguldījums infrastruktūrā, attiecinot to uz vismaz viena Mārupes novada ciema teritoriju). Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 20 000 EUR.

Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu (divus, ja tie ir savstarpēji saistīti) valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai. Sabiedriska labuma organizācijas var iesniegt divus savstarpēji nesaistītus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Papildinformācija pieejama pie Attīstības nodaļas projektu koordinatores Ivetas Eizengraudas pa tālruni 67149876 vai e-pastu: iveta.eizengrauda@marupe.lv.

 

Nolikums

1.pielikums      Pieteikuma veidlapa

2.pielikums      Apliecinājums

3.pielikums      Saskaņojuma lapa

4.pielikums      Saskaņojuma lapa

5.pielikums      Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji

6.pielikums      Līguma paraugs

7.pielikums      Projekta īstenošanas pārskats

Informācija sadaļā atjaunota 02.05.2019.