Sabiedrība

Projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas"

MMM cover foto

Reizi gadā tiek izsludināts konkurss, kurā novada iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves uzlabošanā. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no Mārupes novada pašvaldības ikgadējā budžeta līdzekļiem. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursā "Mārupe - mūsu mājas 2021" bija no 2020.gada 30.novembra līdz 2021.gada 18.janvāra plkst. 18:00.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Uz finansējumu var pretendēt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīves vieta, vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – privātpersona).

Konkursa ideja ir noteikt privātpersonu, kas veic uz sabiedrības iniciatīvu balstītu valsts pārvaldes uzdevumu sabiedrības vajadzībām, piesaistot privātos resursus (brīvprātīgā darba vai finanšu ieguldījumu veidā), un, ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Konkursa ietvaros tiek piešķirts finansējums projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai divās rīcībās:

1. Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas materiālas vērtības):

1.1. administratīvās teritorijas labiekārtošana;

1.2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.

Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” kopējais budžets ir EUR 20 000. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums EUR 10 000.

2. Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” (sabiedrībai nepieciešamas un pieejamas aktivitātes – apmācības, kultūras un sporta pasākumi, u.c.):

2.1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;

2.2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;

2.3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;

2.4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” kopējais budžets ir EUR 25 000. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 2 500.  

Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.

Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu.

Laika grafiks konkursam "Mārupe - mūsu mājas 2021":

Projekta pieteikuma iesniegšana no 2020.gada 30.novembra plkst. 9.00 līdz 2021.gada 18.janvāra plkst. 18:00.
Projektu pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas 1.kārta (vērtē komisija) no 2021.gada 19.janvāra līdz 2021.gada 4.martam.
Projektu pieteikumu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) no 2021.gada 5.marta līdz 2021.gada 14.martam.
Rezultātu paziņošana līdz 2021.gada 15.aprīlim.
Privātpersonai jāīsteno projekts laika periodā no 2021.gada 16.aprīļa līdz 2021.gada 1.novembrim.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un vadlīnijām.

Papildus informācija pieejama pie Attīstības nodaļas projektu vadītājas Zanes Zvejnieces pa tālruni 67149876, vai e-pastu zane.zvejniece@marupe.lv.

Projektu idejas iedvesmai (buklets)

Dokumenti projektu iesniedzējiem

Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas 2021" nolikums

1.pielikums: Pieteikuma veidlapa pasākumā "Sabiedriskās aktivitātes"

2.pielikums: Pieteikuma veidlapa pasākumā "Maza mēroga infrastruktūra"

3.pielikums: Juridiskas personas apliecinājums

4.pielikums: Fiziskas personas apliecinājums

5.pielikums: Daudzdzīvokļu nama īpašnieku saskaņojuma lapa

6.pielikums: Ieceres saskaņojuma lapa ar pašvaldības īpašumu pārvaldi

7.pielikums: Projekta īstenošanas vietas saskaņošana ar vietas likumisko īpašnieku / pašvaldības pārstāvi, kas atbildīgs par konkrēto infrastruktūru

8.pielikums: Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji pirms projekts tiek nodots iedzīvotāju balsojumam

9.pielikums: Līguma projekts

10.pielikums: Projekta īstenošanas pārskats pasākumā "Maza mēroga infrastruktūra"

11.pielikums: Projekta īstenošanas pārskats pasākumā "Sabiedriskās aktivitātes"

Vadlīnijas projektu pieteicējiem

Informācija sadaļā atjaunota 13.08.2021.