Pakalpojumi

Pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības apguvei privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (1,5 -7 gadi)

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Privātā PII klātienē, pa pastu vai elektroniski ar elektronisko parakstu iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus Mārupes novada Izglītības dienestā Konrāda ielā 5, Mārupē vai sūtot uz e-pastu elita.lecko@marupe.lv. Pēc dokumentu izvērtēšanas pašvaldība sagatavo līgumu par atbalsta piešķiršanu, izmaksāšanas un izlietošanas kārtību, kuru pēc parakstīšanas no pašvaldības puses iesniedz Privātajai PII.

Atbalsts tiek piešķirts par bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta kopā ar vienu no likumiskajiem pārstāvjiem ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kā arī kurš ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem.

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada pašvaldības atbalsts par privātās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – privātā PII) pakalpojumu tiek piešķirts Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajai privātā PII, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu Mārupes novada teritorijā deklarētajiem bērniem vecumā no pusotra gada vecuma līdz obligātās pamatizglītības ieguves uzsākšanai (1,5 - 7 gadi).

Veidlapas
Izmaksu tāme(21.66 KB)
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Klātiene

Mārupes novada Izglītības dienests,

Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

E-pasts

elita.lecko@marupe.lv; alda.berzina@marupe.lv

Pasts

Mārupes novada Izglītības dienests,

Konrāda iela 5, Mārupe, Mārupe, Mārupes nov., LV – 2167

Telefons

26678608, 25448489

Termiņš
10 darba dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Privātā PII iesniedz pašvaldībā:

1. iesniegumu, kurā norāda atbalsta pieprasīšanas pamatojumu

2. izmaksu tāmi atbilstoši privātās PII apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā PII, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei

3. apliecinājumu, ka privātā PII nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē