Pakalpojumi

Laulības reģistrācija

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, uzraksta kopīgu noteikta parauga iesniegumu un pievieno tam nepieciešamos dokumentus.
Iesniegumu aizpilda un iesniedz klātienē Dzimtsarakstu nodaļā vai nosūta elektroniski uz Dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
Pēc sniegto datu pārbaudes, Personas ar Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu rezervē laulības noslēgšanas laiku un vietu.
2.Veic Valsts nodevas samaksu. Samaksu var veikt Mārupes novada kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada domes kontu.
3.Vienojas ar Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu. 
4. Noteiktajā laikā un vietā Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā Dzimtsarakstu nodaļā, izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
5. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.
 

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums sniedz iespēju noslēgt laulību Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc  iesnieguma iesniegšanas, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Ja laulību reģistrē ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, reģistrācijas laikā paraksta protokolu, bet laulības apliecību saņem nākamajā darba dienā.

Saskaņā ar Mārupes novada Domes 2017.gada 20.decembra sēdes lēmumu Nr.17 “Par Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” maksa par:

  • svinīgas laulības reģistrāciju, ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, telpas un muzikālais noformējumu -  27,00 EUR citu pašvaldību iedzīvotājiem 32,00 EUR;
  • svinīgas laulības reģistrāciju, ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, telpas noformējumu un pianista pakalpojumiem - 66,00 EUR, citu pašvaldību iedzīvotājiem 79,00 EUR ; 
  • svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām - 203,00 EUR; citu pašvaldību iedzīvotājiem 243,00 EUR.

*Cenas norādītas ieskaitot PVN

Maksu par svinīgo ceremoniju samaksā 10 dienas pirms  līdz  noteiktai laulību noslēgšanas  dienai

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
Tel.67149878
e-pasts: dzimtsaraksti@marupe.lv

 

 


 

Termiņš
Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas.
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju - 14,00 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1.Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2.Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu - jāuzrāda oriģināls;
3.Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga - nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja - jāiesniedz oriģināls;
4. Ārzemniekam - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentam jābūt tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls).

Ārvalstīs izdotos dokumentus nepieciešams legalizēt, vai apliecināt ar apostilli. Papildus informāciju par dokumentu legalizāciju un apliecināšanu ar apostilli var iegūt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (www.mfa.gov.lv, tālrunis informācijai 67016364).