Pakalpojumi

Iesniegumu izskatīšana Mārupes novada Bāriņtiesā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Iesniegumu iesniedz Mārupes novada Bāriņtiesā personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
Ja bāriņtiesa konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi.
Iestāde, kas saņēmusi pārsūtīto iesniegumu, šajā likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegumu un atbilstoši kompetencei sniedz atbildi uz to. Šādā gadījumā atbildes sniegšanas termiņu skaita no dienas, kad iesniegumu pārsūtījusi iestāde, kas to saņēma pirmā.
2. Par iesniegumu atbildīgais darbinieks noskaidro iesnieguma izskatīšanai nepieciešamo informāciju, ja iesnieguma izskatīšanai nepieciešama administratīvā akta izdošana, tiek pieprasīta lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija.
3. Bāriņtiesa atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
4. Atbilde tiek sniegta rakstveidā, nosūtot to pa pastu uz iesniedzēja deklarēto dzīvesvietu vai norādīto korespondences adresi vai e-pasta adresi.
5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.pantam, bāriņtiesa pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet, ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Gadījumā, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, administratīvā akta izdošanas termiņu ar motivētu lēmumu, par to paziņojot iesniedzējam, var pagarināt līdz gadam.
6. Lēmuma pieņemšana Bāriņtiesas sēdē vismaz trīs bāriņtiesas locekļu sastāvā.
7. Trīs darba dienu laikā pēc Bāriņtiesas ir pieejams Bāriņtiesas sēdes protokols.
8. Desmit darba dienu laikā tiek sagatavots lēmums rakstveidā.
9. Ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas tas tiek nosūtīts procesa dalībniekiem pa pastu vai izsniegts personīgi.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese, www.latvija  iesniegums iestādei (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

 

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada Bāriņtiesa izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību.
Iesniegumi tiek izskatīti Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, bet gadījumos, kad nepieciešama administratīvā akta izdošana, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
e-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

 

 

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniedzot iesniegumu klātienē nepieciešams personu apliecinošs dokuments.