Pakalpojumi

Adreses piešķiršana / mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam (ēkai, jaunbūvei, zemes vienībai)

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Mārupes novada domē.
2. Speciālists izskata iesniegumu un izvērtējot viņu rīcībā esošo informāciju sagatavo domes vai būvvaldes lēmuma projektu, Dome vai Būvvalde attiecīgi pieņem lēmumu.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas piecu darba dienu laikā tiek informēts Valsts zemes dienests.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas administratīvai akts klientam tiek izsniegts, nosūtīts pa pastu vai elektroniski.
5. Klientam tiek sagatavota izziņa pamatojoties uz pieprasījumu. Pēc apmaksas veikšanas izziņa tiek izsniegta klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts
Iestādes e-pakalpojums
, www.latvija.lv-iesniegums iestādei, e-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

- Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai);
- Nosaukuma vai numura piešķiršana, maiņa, likvidēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai;
- Numura rezervēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai;
- Nosaukuma piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam lauku apvidū;
- Adreses piešķiršana, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;
- Adreses maiņa;
- Adreses statusa maiņa (adreses likvidācija), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt;
- Izziņas izsniegšana par adreses piešķiršanu, par adresācijas objekta pārdēvēšanu vai numura maiņu, par iepriekšējo nosaukumu vai numuru

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums

Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi"

Mārupes novada domes 21.06.2010. saistošie noteikumi Nr.16 “Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu”

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Attīstības nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149862
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās 9.00 - 18.00

e-pakalpojums.png

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Par izziņu 1,40 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai: 
- Iesniegums par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai;
- Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
- Zemes vienības robežu plāns (kopija);
- Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
- Ģenerālplāns jaunbūvēm (kopija). 

2) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu telpu grupai:
- Iesniegums par adreses piešķiršanu telpu grupām;
- Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
- Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;
- Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).