Paziņojums par nekustamā īpašuma “Alksnīši” detālplānojuma apstiprināšanu

27.03.2015.

Mārupes novada Dome 2015.gada 25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.4), „Par nekustamā īpašuma „Alksnīši”, kadastra Nr. 80760120237, Mārupes novads, detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.