Paziņojums par lokālplānojuma projekta īpašumam Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, nodošanu publiskajai apspriešanai

06.01.2022.

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 24.11.2021. lēmumu Nr. 11 “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 80760030317) teritorijā, projekta nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 14) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”) Mārupē, Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts. 

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 15.decembra līdz 2022.gada 14.janvārim.

Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas prasības, publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2022.gada 6.janvārī plkst. 17.00. 

Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe 

ID: 817 679 5216

Parole:Lamb06

Ar lēmumu un lokālplānojuma redakciju iespējams iepazīties: 

  1. Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē šeit 
  2. valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19885
  3. klātienē publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma dokumentācija pieejama Mārupes novada pašvaldībā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, tikai ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un piesakoties vizītei iepriekš, sazinoties ar izstrādes vadītāju, rakstot uz e-pasta adresi dace.zigure@marupe.lv vai zvanot uz tālr. nr. 67149862 un vienojoties par konkrētu datumu un laiku.
  4. informācija par publisko apspriešanu un lokālplānojuma risinājumu pieejama arī publiskajā ārtelpā pie ieejas pašvaldības administrācijas ēkā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā. 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lokālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz 2022.gada 14.janvārim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumu iespējams atstāt arī pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē, vai pie administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, kā arī ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. Iesniedzot priekšlikumu, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. 

Jautājumu gadījumā sazināties ar Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. nr.  67149862, vai rakstot uz e-pasta adresi: dace.zigure@marupe.lv 

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājumu apraksts 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas plānojuma grozīšana nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760030317, teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus esošas un jaunas savrupmāju dzīvojamās apbūves veidošanai, mainot funkcionālo zonējumu no Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijas (PD) uz savrupmāju apbūvei piemērotu zonējumu un detalizējot atļautās izmantošanas. 

Lokālplānojuma teritorijā plānots perspektīvā ar zemes ierīcības projektu veikt īpašuma sadali un veidot sešus apbūves gabalus, kur atļautā izmantošana paredz savrupmāju apbūvi kā galveno izmantošanu, bet kā papildizmantošana noteikta arī Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (specificējot un ierobežojot apbūves platību līdz 500 m2), kā arī Veselības aizsardzības iestāžu apbūve. Apbūves parametri noteikti atbilstoši šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma noteikumiem savrupmāju apbūvei.  Teritorijā norādīti arī saglabājamie koki. Piekļuvei tiek paredzēts izmantot Lambertu ielu, Zeltiņu ielu un veidot perspektīvā caurbraucamu ielu ar iespējamu turpinājumu Sniķeru ielas virzienā. Jaunveidojamā iela noteikta kā transporta teritorija lokālplānojumā, nosakot arī ielas sarkanās līnijas. Lokālplanojumā norādīti arī perspektīvie inženierkomunikāciju risinājumi, paredzot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu izmantošanu.