Par energoefektivitātes veicināšanu daudzdzīvokļu ēkās un gatavošanos nākamajai apkures sezonai

14.06.2022.

Krievijas bruņotais iebrukums Ukrainā un ar to saistītās sankcijas ir izraisījušas preču cenu pieaugumu visā Eiropā un arī Latvijā, atstājot ietekmi arī uz energoresursu izmaksām. Ņemot vērā kopējo situāciju, jau šobrīd mums visiem ir svarīgi taupīt esošos energoresursus un veikt energoefektivitātes pasākumus, sakārtojot savus nekustamos īpašumus, kā arī ieviešot dažādus pasākumus energofektivitātes celšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. 


Ēkas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas tiek patērēts, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu (apkure, ventilācija, apgaismojums, karstā ūdens apgāde u.c.) norisi ēkā. Attiecīgi ēkas energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā. Vairāki no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sliktā tehniskā stāvokļa iemesliem ir dzīvokļu īpašnieku izpratnes un zināšanu trūkums ne vien par sava mājokļa (dzīvokļa), bet arī kopējās ēkas uzturēšanu un nevēlēšanās kopīgi sakārtot nekustamo īpašumu. Protams, katram ir savs skatījums uz veicamo uzlabojumu lietderību, nemaz nerunājot par atšķirīgo izpratni energoefektivitātes jautājumos un tās lomu un ieguvumiem ilgtermiņā. Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par novecojušu māju renovācijas nepieciešamību, svarīga loma ir ēkas apsaimniekotājam vai kopienai, kas spēj izskaidrot visus energoefektivitātes plusus ilgtermiņā, piemēram, samazināti rēķini, uzlabots komforta līmenis, ilgāks ēkas kalpošanas laiks utt., kā arī sniegt finansiāla rakstura skaidrojumus, piemēram, cik maksās energoaudits, kādi ir veicamie uzlabojumi, kā atšķirsies tagadējie un nākotnes maksājumi dzīvoklim, kādas ir iespējas piesaistīt līdzfinansējumu. 


Tādēļ aicinām namu apsaimniekošanas uzņēmumus aktivizēt dialogu ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem un pašiem iedzīvotājiem kļūt aktīvākiem, apzinot iespējas un resursus, kā kļūt energoefektīvākiem un ietaupīt energoresursus savā mājsaimniecībā. Lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi veikt ēku energoefektivitātes pasākumus, piemēram ēkas siltināšanu, logu nomaiņu, dzīvojamās mājas pamatu un jumta sakārtošanu, aicinām namu apsaimniekotājus informēt iedzīvotājus par katrā daudzdzīvokļu ēkā patērēto ikmēneša siltumenerģijas apjomu un ierosināt pasākumus, skaidrojot, kurus pasākumus varētu veikt, lai veicinātu energoefektivitāti. Papildus, lai nodrošinātu siltumenerģijas patēriņa (un rezultātā arī rēķina par patērēto siltumenerģiju) samazinājumu, Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra noteikumu Nr. 730 "Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības"  5. punkts paredz iespēju uzstādīt attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus vai individuālus siltuma maksas sadalītājus katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota. Aicinām veikt ne tikai informatīvus, bet arī praktiskus pasākumus, piemēram, pazeminot temperatūru telpās par vienu grādu, gan siltuma patēriņš, gan arī rēķins par siltuma patēriņu samazinās provizoriski par 5%. To īstenojot, būtu nepieciešams veikt dzīvojamās mājas iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu viedokli par iespējamu siltuma samazinājumu apkures sezonā. 


Atgādinām, ka šobrīd ir iespēja saņemt atbalstu no valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” daudzdzīvokļu ēku remontiem un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem - inženiersistēmu (tai skaitā apkures sistēmu) atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei, logu nomaiņai, apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus, kā arī citiem daudzdzīvokļu ēku remontdarbiem un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbiem. Atbalsta programmā pieejami aizdevumi 10 000 līdz 400 000 eiro apmērā vienai daudzdzīvokļu mājai uz termiņu līdz 20 gadiem ar fiksētu procentu likmi 3,5% gadā. Plašāku informāciju par pieejamo atbalstu var meklēt portāla www.altum.lv sadaļā Pakalpojumi/Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums.


Šobrīd Mārupes novada pašvaldībā tiek aktualizēti saistošie noteikumi “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”, kas stāsies spēkā pēc apstiprināšanas domes sēdē un pozitīva atzinuma saņemšanaas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Saistošie noteikumi tiek izstrādāti ar mērķi piešķirt līdzfinansējumu dokumentācijas sagatavošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, kā arī vairākiem labiekārtošanas darbiem: 

  • atkritumu savākšanas tvertņu nojumes sakārtošanai/izbūvēšanai individuāli katrai mājai;
  • bērnu rotaļu laukumu un atpūtas vietu atjaunojošanai un sakārtošanai;
  • piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, velonovietņu un gājēju celiņu atjaunošanai un sakārtošanai; 
  • sporta laukumu atjaunošanai un/vai būvniecībai;
  • u.c. pasākumiem. 

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas kvalitāte un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ārtelpas, tai skaitā pagalmu, labiekārtošana ir būtisks dzīves komforta uzlabošanas rādītājs. Papildus augstāk minētajam aicinām daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus un iedzīvotājus izvērtēt savas iespējas un plānot resursus ilgtspējīgi, lai pēc iespējas efektīvāk sagatavotos nākamajai apkures sezonai un samazinātu izmaksas. Par dažādiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai Mārupes novada pašvaldības mājaslapas www.marupe.lv sadaļā Viedie risinājumi, kā arī pašvaldības sociālo tīklu kontos. 


Attīstības un plānošanas nodaļa