Mārupes novada būvvalde atgādina laikus nodot ēkas ekspluatācijā

01.04.2022.

Mārupes novada būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, paredzētais maksimālais būvdarbu veikšanas laiks ir astoņi gadi. Tātad līdz 2022. gada 1. oktobrim ekspluatācijā jānodod visas būves (savrupmāja, saimniecības ēka vai dārza māja), kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra. Tas jāņem vērā arī nekustamā īpašuma pircējiem, kuri iegādājas būvi, kas nav nodota ekspluatācijā.

Atgādinām nodot ēkas ekspluatācijā


Ja  tiek pārsniegts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem, īpašniekam ir jāmaksā paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 3% apmērā līdz brīdim, kad būve tiks nodota ekspluatācijā. Nodoklis ir maksājams no lielākās kadastrālās vērtības: vai nu būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, vai būves kadastrālās vērtības.


Ja līdz 2022. gada 1. oktobrim nav iespējams ēku nodot ekspluatācijā, “Ēku būvnoteikumi” paredz pagarināt būvatļaujas derīguma termiņu arī pēc šī normatīvajos aktos noteiktā maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma. Ir divi scenāriji atkarībā no tā, vai būvniecības ieceres realizācijai ir veikts novērtējums par tās ietekmi uz vidi.
Savrupmāju būvniecībai netiek vērtēta ietekme uz vidi, tāpēc šajā gadījumā maksimālā būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšana ir vienkāršāka: jāiesniedz attiecīgs iesniegums būvvaldē, kurā pasūtītājs norāda sev vēlamo laiku, uz kuru būvatļaujas termiņu pagarināt, iesniegumam klāt pievienojot aktuālo ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu un ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plānu, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtu būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.


Būvvaldes pakalpojums, pieņemot būvi ekspluatācijā, ir bez maksas, bet jārēķinās ar citu institūciju pakalpojumiem, kas var būt maksas pakalpojumi.