Pakalpojumi

Notariālo darbību veikšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Vērsties Bāriņtiesā apmeklētāju pieņemšanas laikā līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un notariālās darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus.

Valsts nodevas:

Par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11,38 EUR

Par darījuma apliecināšanu – 7,11 EUR

Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18,50 EUR

Par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34,15 EUR

Par pilnvaras sagatavošanu – 4,27 EUR

Par pilnvaras apliecināšanu – 2,85 EUR

Par paraksta apliecināšanu – 2,85 EUR

Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1,42 EUR par katru lappusi Par noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1,42 EUR par katru lappusi

Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – 0,43 EUR par katru lappusi

Par paziņojuma izsniegšanu – 4,27 EUR

Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – 4,27 EUR

Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7,11 EUR

Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – 4,27 EUR

Par mantojuma saraksta sastādīšanu – 48,38 EUR

Par cita veida dokumentu sastādīšanu – 4,27 EUR par katru lappusi.

Apmaksu iespējams veikt izmantojot norēķinu karti norēķinoties Bāriņtiesā. Norēķinu rekvizīti: Saņēmējs: Mārupes novada dome Reģ.Nr.:90000012827 Konts LV69UNLA0003011130405 AS “SEB Latvijas Unibanka” Kods UNLALLV2X (maksājuma mērķi norāda par kādu pakalpojumu tiek maksāts)

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, Bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra - notariālos pakalpojumus var saņemt Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji, izņemot tos iedzīvotājus, kas deklarēti Mārupē, Mārupes novadā un Piņķos, Babītes pagastā, jo šajās teritoriālajās vienībās ir notārs.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61.panta otro daļu bāriņtiesas apliecinājums juridiskā ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
Bāriņtiesa:
•    Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas (Mārupes novadā) iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz  8537,00 EUR;
•    Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (Mārupes novadā);
•    Ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
•    Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
•    Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
•    Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
•    Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
•    Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
•    Sagatavo dokumentu projektus.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

Nepieciešams personu apliecinošs dokuments.
Par katras notariālās darbības nepieciešamajiem dokumentiem aicinām konsultēties:

Salas pagastā ar Vandu Kaņepi

apmeklētāju pieņemšanas laikos vai pa tālruni 28676559, vai sazinoties pa e - pastu: vanda.kanepe@marupe.lv

Pakalpojuma maksa
Pēc apstiprinātā cenrāža
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nepieciešams personu apliecinošs dokuments.
Par katras notariālās darbības nepieciešamajiem dokumentiem konsultēties ar Mārupes novada Bāriņtiesas locekli Vandu Kaņepi apmeklētāju pieņemšanas laikos vai pa tālruni 28676338, vai sazinoties pa e - pastu: vanda.kanepe@marupe.lv.