Pakalpojumi

Apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Personai Bāriņtiesā jāiesniedz iesniegums un nepieciešamie dokumenti:
- fotogrāfija (3x4 cm),
- pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24.gadu vecumam izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka pilngadību sasniegušais bērns mācās klātienē (nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un sekmīgi apgūst izglītības programmu. Izziņa jāiesniedz katru gadu līdz 1.oktobrim.
- iepriekš izsniegtā apliecība (ja ir bijusi izsniegta).
Bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, Bāriņtiesā vienlaikus nodod iepriekš izdoto apliecību. 
Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, Bāriņtiesa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu.


Bāriņtiesa dokumentus apliecības izgatavošanai nosūtīta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene


Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
E-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

Termiņš
5 darbu dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1.pieprasījumu apliecības izgatavošanai;
2.bērna fotogrāfiju (3x4 cm);
3.apliecinātu Bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju vai norakstu;
4.pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam arī izglītības iestādes izziņu ar norādi par sekmīgām mācībām.