Mārupes novada pašvaldībai lielākie budžeta izdevumi 2023.gadā izglītībai un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

15.03.2023.

Mārupes novada pašvaldības dome 14.marta sēdē apstiprinājusi 2023.gada budžetu, kurā lielākās investīcijas plānotas izglītības nozarei, satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošanai, kā arī ievērojama budžeta daļa tiks maksāta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

Mārupes novada pašvaldības budžets plānots 92 miljonu eiro apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 75,2 miljonu eiro apmērā, 16 miljonu eiro budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu un kredītlīdzekļu piesaiste no Valsts kases ES projekta līdzmaksājumu nodrošināšanai.

Pamatbudžeta ieņēmumus veido prognozētais iedzīvotāju ienākumu nodoklis 56,1 miljonu eiro apmērā, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 5,4 miljoni eiro apmērā, valsts budžeta transferti 11,7  miljonu eiro apmērā un citi pašvaldības ieņēmumi.

Kopējie 2023.gada budžeta izdevumi plānoti 92 miljonu eiro apmērā. No tiem 42,2  miljoni eiro jeb 48% tiks novirzīti izglītības nozarei. Nozīmīgas investīcijas atvēlētas izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošanai – 2023.gadā plānots labiekārtot Babītes vidusskolas sporta laukumu un pārbūvēt skolas apkures sistēmu, pārbūvēt Jaunmārupes skolas stadionu. Plānots izstrādāt būvprojektus Mārupes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes pārbūvei un jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Piņķos, kā arī izstrādāt būvprojektu Skultes sākumskolas, sporta zāles un ēdināšanas telpu siltināšanai un rekonstrukcijai.

Otru lielāko izdevumu pozīciju veido Mārupes novada pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā citu pašvaldību atbalstam, šogad šim mērķim paredzot jau 12,4  miljonus eiro jeb 14% no budžeta izdevumiem.

9,1 miljonu eiro jeb 11 % no plānotajiem kopējiem 2023.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots novirzīt satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošanai - pašvaldības autoceļu uzturēšanai, ielu būvniecībai un ielu apgaismojuma tīkla attīstībai.

5,49 miljoni eiro jeb 6% no plānotajiem izdevumiem šogad tiks novirzīti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, savukārt 5,57 miljoni eiro – aktīvās atpūtas, kultūras un sporta jomas uzturēšanai.

4,61 miljonus eiro, kas ir 5% no kopējiem budžeta izdevumiem, 2023.gadā paredzēts novirzīt sociālajai aizsardzībai, bet 3,78 miljonus eiro jeb 4% – administrācijas vajadzībām.

1,9 miljonus eiro jeb 2% no plānotajiem kopējiem 2023.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots izlietot vides uzlabošanas un uzturēšanas pasākumu veikšanai, meliorācijas un polderu sistēmu uzturēšanai.

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti dažādu sabiedrībai būtisku jautājumu lemšanā un pašvaldības budžeta sagatavošanā, uzsākts darbs pie līdzdalības budžeta ieviešanas, šim mērķim budžetā paredzot 291 372 eiro.

Saistošie noteikumi Nr.8/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības 2023.gada budžeta apstiprināšanu"

infografika


2023.gada 1.janvārī Mārupes novadā deklarēto iedzīvotāju skaits sasniedzis 39 719. 2023.gada 1.janvārī Mārupes pilsētā dzīvesvietu deklarējuši 18 416  iedzīvotāji, Mārupes pagastā - 7 900 iedzīvotāji, Babītes pagastā - 11 860 iedzīvotāji, Salas pagastā - 1 543. Salīdzinājumam - 2022.gada 1.janvārī Mārupes novadā iedzīvotāju skaits bija 38 215. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 60,2 % no Mārupes novada iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 19 līdz 64 gadiem. Bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem ir 30,3% no kopējā iedzīvotāju skaita.

2022.gadā Mārupes novadā dzīvesvieta deklarēta 447 jaundzimušajiem bērniem un reģistrēti 222 miršanas fakti.

2023.gada 1.janvārī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji  reģistrēti 589 iedzīvotāji, kas ir 2,6 % no darba spējīgiem iedzīvotājiem un šis rādītājs ir zemākais valstī.