Jaunais mācību gads pašvaldības izglītības iestādēs

14.09.2022.

Četrpadsmit Mārupes novada izglītības iestādēs sācies jaunais mācību gads. Visos izglītības posmos vērojams izglītojamo skaita pieaugums. Pirmsskolās mācības uzsākuši par 300 audzēkņiem vairāk nekā pērn, jo pagājušā gada rudenī darbu sāka jaunākā Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”. Skolās audzēkņu skaits audzis par 319 skolēniem, viņu vidū ir arī 26 bēgļu bērni no Ukrainas. Audzis arī pirmklasnieku skaits Mārupes novada izglītības iestādēs - mācības uzsākuši par 52 skolēniem vairāk nekā pirms gada. 


Babītes pirmsskolas izglītības iestāde 
82 audzēkņi
Vasarā veikts pamatēkas jumta kapitālais remonts, pie ēkas centrālās ieejas rekonstruēti apstādījumi. Grupās iegādātas jaunas magnētiskās tāfeles, projektors, paklāji.
Veiksmīgi noslēdzies Erasmus+ projekts "Kreatīvā domāšana pirmsskolā", saņemot augstu Valsts izglītības attīstības aģentūras novērtējumu, bet  projektā "Mazais dabas mīļotājs" gatavojamies jau oktobra pirmajā nedēļā uzņemt 15 pirmsskolas skolotājas no Itālijas, Portugāles, Bulgārijas, Turcijas un Rumānijas. 


Pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte” 
290 audzēkņi
Jaunajā mācību gadā uzsvērsim pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju veicinošas aktivitātes mācību procesa laikā. Arī šajā mācību gadā bērniem iestāde piedāvās daudzveidīgus interešu izglītības pulciņus. Atbalsta personāla komandā sācis speciālais pedagogs.


Pirmsskolas izglītības iestāde “Lienīte”
225 audzēkņi
Jau augusta vidū  uz sarunām aicinājām topošos iestādes audzēkņu vecākus. Iepazīstinājām ar iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un bērnu adaptācijas periodu. 31. augustā Pērses ielā vecāki ar bērniem devās grupas telpām un pedagogiem. Mazos draugus ar pārsteigumu sagaidīja Minjons un Lapsiņa. Savukārt 26. augustā Amatas ielā uz sapulci tika aicināti  četrgadīgo bērnu vecāki, lai pārrunātu iekšējās kārtības noteikumus, iepazītos ar  grupas telpām un skolotājām. Vecāki ar interesi izjautāja grupu skolotājas par grupas darba organizāciju, iepazinās ar grupas iekārtojumu. 29. augusts bija svarīga diena četrgadīgo grupu audzēkņiem, jo tā viņiem bija pirmā diena jaunās, daudz lielākās telpās. Zinību dienā  bērni bija uzaicināti uz meža skolu  “Pie gudrās pūces”. 


PII “Mārzemīte” 
270 audzēkņi
Pēc vasaras priecē  skaisti koptā un zaļā teritorija, krāšņi ziedošās puķu dobes un labi ieaugušās 100 tūjas, kas tika iestādītas pavasarī gar teritorijas nožogojumu, lai mazinātu vēja ietekmi. 24. augustā svinējām iestādes 6. dzimšanas dienu. Vasaras laikā iestādē veikti fasādes atjaunošanas un krāsošanas darbi, kā arī nelieli kosmētiskie remontdarbi iekštelpās. Vasaras brīvlaikā iestādē strādāja jaunieši gan teritorijas labiekārtošanas, gan skolotāja palīga darbos. Paldies par atbildīgu attieksmi  uzticēto darba pienākumu izpildē! Kopš 2017. gada aktīvi iesaistāmies un īstenojam Ekoskolas programmu.  Esam saņēmuši jau trešo Zaļo karogu! Turpināsim darboties vides izglītībā. Veidojot izpratni par vidi, saistot to ar visām mācību jomām, bērniem tiek nostiprinātas 21. gadsimta caurviju prasmes, veidojot attieksmi un vērtības, interesi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību. Plānojam turpināt uzlabot un pilnveidot vidi, nodrošinot fiziski un psiholoģiski drošu, aicinošu, stimulējošu un iekļaujošu gan fizisko, gan mācību vidi, kas piedāvā daudzveidīgus, vecumposmam atbilstošus, materiālus, uzdevumus, kas savukārt sekmē bērnu pētniecisko darbību, mācīšanos, patstāvību un ikviena bērna labsajūtu. Plānojam turpināt iegādāties digitālos mācību līdzekļus, lai mācību procesu padarītu interesantāku un digitālo prasmju pilnveidošanai atbalstošāku. 


PII “Zeltrīti” 
264 audzēkņi
107 mūsu bijušie audzēkņi 1. septembrī devās uz skolu, tāpēc rindas kārtībā esam uzņēmuši atkal pa vienai divgadnieku un četrgadnieku grupiņai, trīs trīsgadnieku grupiņas, kā arī papildinājuši audzēkņu skaitu vienā sagatavošanas grupā un citās brīvajās vietās. Nedaudz pamainījies pedagogu un darbinieku sastāvs, jo kāda skolotāja veidos karjeru skolā, kāda mainīja dzīvesvietu, savukārt divas mūsu bijušās skolotāju palīdzes ir uzsākušas darbu jaunā kvalitātē – par skolotājām, paralēli studējot pirmsskolas izglītību. Šobrīd vēl meklējam divas mīļas auklītes, no kurām vienai būtu jāveic arī asistenta pienākumi. Šajā mācību gadā turpināsim īstenot iekļaujošo izglītību, jo speciālās izglītības programmas apgūs deviņi audzēkņi, kā arī vēl vairākiem nepieciešams izstrādāt individuālo attīstības plānu, lai pilnveidotu bērnu uztveres, mācīšanās un uzvedības prasmes. Pagājušā mācību gada noslēgumā kārtējo reizi tika izvērtēts mūsu darbs Ekoskolu programmā. Sesto gadu pēc kārtas zem Ekoskolu Zaļā karoga iestāde turpinās popularizēt vides izglītību, aktīvi darbojoties Ekoskolā. Šogad aktualizēsim tēmu “Enerģija”. Saule, vējš un ūdens ir mūsu dabīgie enerģijas avoti. Enerģija ir it visā mums apkārt – ēdienā, zemē, degvielā, mūsos -  to visu šogad aplūkosim un izzināsim. Ar ikdienas rīcību veidosim un nostiprināsim atbildīgu attieksmi par elektroenerģijas izmantošanu. Izpētīsim un izpratīsim enerģijas avotus un to izmantošanas veidus. Izglītosim bērnus, darbiniekus un vecākus enerģijas rašanās, lietošanas un taupīšanas jomā, mudināsim aizdomāties par enerģijas ietekmi uz vidi. 


PII “Zīļuks”
386 audzēkņi
Pirmais gads aizvadīts, iekārtojot mājīgu vidi kompetencēs balstīta satura īstenošanai visiem vecumposmiem, kā arī kopīgi mācoties sadarboties un sastrādāties komandā. Radīta “Zīļuka” himna, kas vienā dziesmā apvieno visu lielo kolektīvu - 80 darbiniekus.
Pirmsskolas vīzija “Laimīgs bērns draudzīgā un veselīgā vidē zinātkāri darbojas kopā ar radošu un zinošu pieaugušo” radīta kopīgi, iesaistoties visiem darbiniekiem. Šogad kā prioritāte saglabājas sadarbība, kā arī plānojam pievienoties ekoskolu tīklam projektos “Energoefektīva un vidi saudzējoša darbība” un “Kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšana”. Audzināšanas jomā pedagogi sākuši apgūt apjomīgu pedagogu tālākizglītības programmu “Bērnu emocionālā audzināšana”, ko vada iestādes psihologs Sandra Gaide, kā arī “Vērtībizglītība pirmsskolā”, ko vada iestādes vadītāja Inese Šīmane. Iegūtās zināšanas pedagogi izmanto darbā ar bērniem. Skolotāju atbalsts profesionālajā jomā ir vadītāja vietniece, kā arī mācīšanās konsultants - eksperts Sandra Belcāne. Pieaudzis to bērnu, kuriem ir valodas traucējumi, skaits. Tādēļ līdztekus pirmsskolas izglītības programmai šajā mācību gadā tiek licencēta speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Esam saņēmuši divas Latvijas būvniecības gada balvas - 3. vietu nominācijā “Sabiedriskā ēka-jaunbūve” un “Koka būve”, savukārt bērni novērtē plašos un daudzveidīgos rotaļu laukumus. Plašā un daudzveidīgā teritorija tiek izmantota gan kā mācību vide, gan kopīga svētku svinēšanas iespēja ārpus telpām.

12


Salas sākumskola
56 audzēkņi pirmsskolā un 64 izglītojamie skolā (1. līdz 6. klase)
Vasarā veikts apjomīgs telpu paplašinājums skolas vajadzībām, iegādātas mēbeles klašu iekārtošanai, papildināti mācību līdzekļi mācību procesa realizēšanai, labiekārtotas pirmsskolas izglītības grupu saimniecības telpas - iegādāti trauku žāvētāji. 
Jaunajā mācību gadā darbu uzsāk četri jauni kolēģi - latviešu valodas skolotāja 1. - 3. klasei, matemātikas skolotāja 1. - 3. klasei, skolotājs logopēds, sākumskolas skolotājs. Kopā skolā strādā 13 pedagogi skolā un 7 pirmsskolā, 3 atbalsta komandas darbinieki un 12 tehniskie darbinieki.

3


Skultes sākumskola
89 audzēkņi pirmsskolā un 44 izglītojamie skolā (1. līdz 6. klase) 
Īstenojot skolas vīziju “Kopā mācoties, viens otram uzticoties, attīstīt radošu, kulturālu un atbildīgu personību” dzīvē, turpināsim jaunā mācību satura ieviešanu gan pirmsskolas, gan sākumskolas izglītības posmos. Iestādē turpinās iekļaujošās izglītības un interešu izglītības programmu īstenošana.  34 skolēniem un 42 pirmsskolas bērniem tiks nodrošināti atbalsta pasākumi – nodarbības ar skolotāju logopēdu, speciālās izglītības skolotāju, un izglītības psihologu, kā arī ritmikas un ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, individuālas nodarbības ar priekšmetu skolotājiem u.c. Katru dienu 1. - 6. klašu skolēniem tiks nodrošinātas pagarinātās dienas grupas. Jaunajā mācību gadā skolā mācību procesu nodrošina 30 pedagogi un 18 tehniskie darbinieki. Lai varētu sniegt pilnvērtīgāku atbalstu skolēniem ar īpašām vajadzībām, atbalsta personālam pievienojušies fizioterapeits,  sociālais pedagogs un skolotāja palīgs.  
Esam sākuši dalību jaunā Erasmus+ projektā  “Ejam kopā!”, kas tiks īstenots līdz 2023. gada 30. jūnijam. Projektā paredzēti skolotāju mācību apmaiņas braucieni uz partnervalstīm – Franciju un  Grieķiju.


Mārupes pamatskola
95 audzēkņi pirmsskolas grupās un 900 izglītojamie no 1. līdz 9. klasei (tai skaitā 163 pirmklasnieki)
No 1. septembra darbu sākuši sociālais pedagogs un karjeras konsultants. Šogad mērķi saistīti ar atbalstu talantīgajiem skolēniem un skolotāju labbūtībai. Šajā mācību gadā uzsāksim vairākas interešu izglītības programmas. “Mazais pavārs” 1. - 3. klašu skolēniem, kurā skolēniem būs iespēja mācīties ēst gatavošanu, galda kultūru, “Baltais zvirbulēns” izglītojamajiem, kuri mācās speciālās izglītības programmās ar garīgās attīstības traucējumiem. Skolēni radoši darbosies ar dažādiem materiāliem, piemēram, plastilīnu, mālu. Apstiprinātas trīs interešu programmas atbilstoši Mārupes pamatskolas vīzijai “Skola, kas atrod talantu katrā skolēnā un palīdz tam uzplaukt” -  “Talantu pilnveidošanas nodarbību tīkls” - 1. - 3. klasēm, 4. - 6. klasēm,  7. - 9. klasēm. Darbību sāks arī šūšanas pulciņš “Ciku caku” 5. - 9. klasēm un robotikas pulciņš 4. - 6. klašu skolēniem. Šajā mācību gadā turpinās darboties vecāku iniciatīvas grupas, skolas administrācijas un skolotāju kopīgi veidotais projekts “Skolas dodas dzīvē, dzīve ienāk skolā”, kura galvenais mērķis ir realizēt mācīšanos reālā darba vidē. Projektā aktīvi iesaistījušies Mārupes novada uzņēmēji.


Jaunmārupes pamatskola
Mācības uzsāk 1035 izglītojamie (tai skaitā 142 pirmklasnieki)
Skola vasarā aktīvi rosījusies, veikts kosmētiskais remonts astoņās klasēs. Iegādātas jaunas mēbeles skolēniem un pedagogiem. Divās klasēs veikti skaņas slāpēšanas darbi, par ko jau esam no pedagogiem un skolēniem saņēmuši pirmās pozitīvās atsauksmes. Skolā darbu ir uzsākušas trīs jaunas sākumskolas skolotājas un kopumā 71 pedagogs nodrošina pilnvērtīgu izglītības procesu un tiek īstenotas divas izglītības programmas - pamatizglītības programma un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. No šī mācību gada skolēniem atkal ir iespēja izvēlēties pusdienu piedāvājumu - ir pieejams mazais vai lielais komplekts. Skatoties nākotnē, šobrīd notiek mazā stadiona projektēšanas process  - ceram, ka ar laiku stadions tiks atjaunots.


Babītes vidusskola
1315 izglītojamie (tai skaitā 175 pirmklasnieki)
Jaunajā mācību gadā skolā mācību procesu nodrošina 104 pedagogi, tostarp projekta “Mācītspēks” dalībnieki un absolventi un 40 tehniskie darbinieki.
Kā nozīmīgākie remontdarbi šajā gadā jāmin izremontētais un labiekārtotais dabaszinību kabinets, interaktīvo tāfeļu uzstādīšana klasēs, papildu garderobes skapīšu un sākumskolas klases mēbeļu komplekta iegāde. Energoefektivitātes uzlabošanai klases aprīkotas ar LED energoefektīvām spuldzēm.


Mārupes Valsts ģimnāzija
1464 izglītojamie (tai skatā 120 pirmklasnieki)
Mācību procesu šogad nodrošina 106 pedagogi. Puķu dobēs un lielajos āra podos zied krāšņas puķes, izremontētas divas klašu telpas, kosmētiski atsvaidzināti koridori, piecas klašu telpas tikušas pie jaunām interaktīvajām tāfelēm, skolotāji iekārtojušies plašākā skolotāju istabā, bet visa administrācija tagad atrodama vienuviet tā saucamajā administrācijas gaitenī. Pedagogu kolektīvam vasara noslēdzās ar divu dienu stratēģiskās plānošanas izbraukuma semināru “Vasaras akadēmija” Limbažu pievārtē. Diemžēl iepriekšējā mācību gada laikā (vasaru ieskaitot) darbu ģimnāzijā pārtraukuši 12 pedagogi dažādu iemeslu dēļ. Labā ziņa - Mārupes Valsts ģimnāzijai izdevies piesaistīt 10 jaunus kolēģus – skolas absolventi Ievu Mičuli (angļu valoda), Jolantu Macenko (angļu valoda), Ievu Valaini (latviešu valoda un literatūra), Evitu Ņikonovu (matemātika), Agitu Ozolu (matemātika), Sabīni Ozoliņu (skatuves runa, teātra māksla), Mariannu Grenbēri (krievu valoda), Annu Pariginu (krievu valoda), Ludmilu Grīsli (spāņu valoda) un Lieni Seili (dabaszinības). 


Mārupes Mūzikas un mākslas skola
423 audzēkņi (tai skaitā 273 mūzikas nodaļās un 150 mākslas nodaļā) 
No 1. oktobra interešu izglītības programmās mācības varēs uzsākt līdz 30 audzēkņiem - mūzikas un 20 audzēkņiem - mākslas nodaļās. 


Babītes Mūzikas skola
190 audzēkņi (tai skaitā sagatavošanas klasē - 42 audzēkņi, 1. klasē – 33 audzēkņi)

Interešu izglītību šogad skolā apgūs 71 audzēknis.

 

Fotogalerija - 1. septembris pašvaldības izglītības iestādēs 


Izglītības pārvalde