Pakalpojumi

Apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Personai Bāriņtiesā jāiesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus:
- bērna fotogrāfija (3x4 cm),
- pilngadību sasniegušajam bērnam jāiesniedz sava fotogrāfija (3x4 cm) un izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka pilngadību sasniegušais bērns mācās klātienē (nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un sekmīgi apgūst izglītības programmu. 
Pirmo reizi apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Atkārtoti apliecību izsniedz un tās derīguma termiņu (ne ilgāku par trim gadiem) nosaka bāriņtiesa atbilstoši ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietai vai tās izglītības iestādes atrašanās vietai, kurā mācās pilngadību sasniegušais bērns. 
Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim. 
Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, Bāriņtiesa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu.

Bāriņtiesa dokumentus apliecības izgatavošanai nosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzību inspekcijai.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene


Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Apliecību izsniedz bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam sociālo garantiju saņemšanai, lai nodrošinātu bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē un, ja viņš nepārtraukti klātienē turpina mācības, ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā. Apliecību izsniedz, pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Apliecības izgatavošanu pēc bāriņtiesas pieprasījuma nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Bāriņtiesa
Konrādu iela 5, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālr. 67149872, 28305978
E-pasts: barintiesa@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 - 18.00

Termiņš
5 darbu dienu laikā
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1.pieprasījumu apliecības izgatavošanai;
2.bērna fotogrāfiju (3x4 cm);
3.apliecinātu Bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju vai norakstu;
4.pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam arī izglītības iestādes izziņu ar norādi par sekmīgām mācībām.