Visas ziņas

Pie pieminekļiem Latvijas armijas karavīriem uzstādīti informatīvi stendi par novada vēsturi

p
17.12.2018.
9.novembrī Jaunmārupē, pie pieminekļiem Latvijas armijas karavīriem, noticis par tradīciju kļuvušais Lāčplēša dienai un latviešu karavīriem veltītais piemiņas pasākums. Pieminekļus 2013. un 2014.gadā, godinot latviešu cīnītājus un tautas aizstāvjus, netālu no golfa laukuma “Viesturi”, uzstādījis šo zemju mantinieks un īpašnieks Visvaldis Dumpis. Tie veltīti latviešu strēlniekiem, kuri šeit uzturējušies Latvijas atbrīvošanas cīņu laikā. Šoreiz piemiņas brīdis bija īpašs ar to, ka blakus abiem pieminekļiem tika atklāti pašvaldības izsludinātā projektu konkursa “Mārupe-Mūsu Mājas” ietvaros uzstād...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Viesturi-1”,

det
17.12.2018.
„Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.15) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Viesturi-1”, „Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā”. Detālplānojuma teritorija ir īpašumu „Viesturi-1”, „Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorija, aptuveni 48,95 ha kopplatībā, kas atrodas Mārupes novadā blakus golfa laukumam...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
17.12.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.15) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080067), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Vazdiķi-B", teritorija, aptuveni 3,82 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Vazdiķi-B” atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas (DzD). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai,...

Mārupes Sporta centrs nosvinējis 10 gadu jubileju

s
17.12.2018.
Ar atskatu uz aizvadītajiem gadiem un pateicības vārdiem Mārupes Sporta centrs 7.decembrī atzīmēja savu desmit gadu jubileju. Šo gadu laikā paveikts ļoti daudz. Uzbūvēti divi lieli sporta centri – Tīraines un Mārupes sporta kompleksi, rekonstruēti divi sporta stadioni, uzbūvēts sporta laukums Gerberu ielā, atjaunots skeitparks Jaunmārupē. Organizēti gan vietēja mēroga, gan starptautiski pasākumi. Paveikts milzīgs darbs, lai sporta centra apmeklētājiem piedāvātu daudzveidīgu nodarbību klāstu, līdz ar to audzēkņu skaits trīskāršojies. Mārupes sporta centra pirmssākumi meklējami 2001. gadā, kad a...

Paziņojums par lēmumu precizēt iesniegto nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 un „Dvīņi”,  Jaunmārupē, detālplānojuma projektu

det
17.12.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.15) ” Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) un „Dvīņi” (kadastra Nr. 80760110611), Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
17.12.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 9.janvārī plkst. 16:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rēviņas” 2.z.v., Mārupē, detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
17.12.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 10.janvārī plkst. 17:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Rēviņas” 2.z.v., Mārupē, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 80760070602), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
17.12.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 7.janvārī plkst. 11:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Saulgoži-B”, Mārupes novadā

det
14.12.2018.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018.gada 30.novembrī ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Kvatro” ierosinātajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei/derīgo izrakteņu ieguvei nekustamā īpašumā „Saulgoži B” (nekustamā īpašuma zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0099), Mārupes novadā. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0100 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.g...

Pašvaldība ar Eiropas fondu atbalstu attīsta ielu un ceļu infrastruktūru

14.12.2018.
Mārupes novadā īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēts projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016). Projekta ietvaros noasfaltēti vairāki ceļa posmi, kas savieno Stīpnieku ceļu ar Dzirnieku ielu un veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi arī Dzirnieku ielas posmā. Pārbūvēts ceļš C-13, C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Dzirnieku iela posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļš C-15 posmā no C-16 līdz Stīpnieku ceļam. Kopumā noasfaltēti 4,06 km. Projekta mērķis ir...

Mārupes uzņēmums AS "Air Baltic Corporation" atzīts par labāko eksporta uzņēmumu jeb "Eksporta čempionu" konkursā "Eksporta un inovācijas balva 2018"

inov
14.12.2018.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas rīkotajā konkursā "Eksporta un inovācijas balva 2018" par labāko eksporta uzņēmumu jeb "Eksporta čempionu" atzīta Latvijas nacionālā aviokompānija, Mārupes uzņēmums AS "Air Baltic Corporation". Atzinības saņēma arī trīs citi Mārupes uzņēmumi. Eksportspējīgāko komersantu kategorijā Atzinību saņēma aviācijas mācību kursu sniedzējs “Air Baltic Training”. Kategorijā “Inovatīvākais produkts” Atzinību saņēma kosmētikas ražotājs “Madara Cosmetics” par SPF saules aizsardzības produktu līniju. Savukārt kategorijā “Rūpnieciskais diza...

Iznācis pašvaldības izdevuma “Mārupes Vēstis” šī gada pēdējais numurs

decembris
14.12.2018.
Iznācis “Mārupes Vēstis” decembra numurs. Nākamais gaidāms februārī. Mārupes Vēstis decembra numurs Šajā numurā lasiet šīs un citas aktualitātes: Valsts svētku pasākumā pasniegti goda raksti Sveikti labākie sportā 15.janvārī sākas reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē Par nodokļu atvieglojumiem 2019.gadā Mārupes novadā sabiedriskās kārtības nodrošināšanai uzstādīs videonovērošanas iekārtas Dabas resursu nodokļa un poligona tarifa paaugstināšana ietekmēs maksu par sadzīves atkritumu izvešanu Likti pamati pludmales sporta centra “Brazīlija” jaunajai ēkai Iedzīvotāji ar pašvaldības atbalstu īsten...

Mārupes volejbolistes iekļūst Latvijas kausa izcīņas finālā

volejbols
13.12.2018.
Mūsu Mārupes Sporta centra volejbolistes aizvadījušas divas spēles Latvijas kausa pusfinālā, kurās abās nācās stāties pretī pašreizējās trofejas īpašniecēm, sporta kluba “Babīte” volejbolistēm. Latvijas kausa izcīņas pusfināla pirmajā spēlē Mārupes sporta kompleksā laukuma saimnieces četros setos uzvarēja sporta kluba “Babītes” volejbolistes. Savukārt pusfināla sērijas otrajā spēlē Mārupes sporta centra dāmu volejbola komanda Piņķos otrreiz apspēlēja pašreizējās trofejas īpašnieces sporta kluba “Babīte” volejbolistes un iekļuva finālā. Šī bija jau ceturtā abu Pierīgas komandu savstarpējā spēle...

Likti pamati pludmales sporta centra “Brazīlija” jaunajai ēkai Mārupē

kapsula
13.12.2018.
Šodien, 13. decembrī, Mārupes novadā pludmales sporta centra "Brazīlija" jaunās ēkas pamatos svinīgi tika iemūrēta vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm. Svinīgajā notikumā piedalījās “Brazīlijas” idejas autors Andris Blaka, Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, jaunā kompleksa projektētājs un būvnieks. "Pirms deviņiem gadiem izveidojām pirmo "Brazīliju", un bijām pirmie, kas parūpējās par pludmales smiltīm ziemā. Tagad būsim pirmie, kuri uztaisīs pludmales sportiem domātu halli, kas ir speciāli projektēta, lai viss būtu piemērots treniņiem, spēlēm un starptautiskām sacensībām," t...

Aicina Mārupes novada skolēnus uz plenēru "Svētku pārsteigumi ziemas brīvlaikā"

plenērs
12.12.2018.
Jaunajā gadā no 2. līdz 4.janvārim biedrība "Mārupes radošā laboratorija" aicina uz plenēru Svētku pārsteigumi ziemas brīvlaikā Mārupes novada skolniekiem. Mārupes mākslinieki dosies vēsturiskā, radošā piedzīvojumu pilnā ceļojumā pa Vecrīgu kopā ar novada skolēniem. Programmas ietvaros piedāvāsim: Ekskursiju pa Rīgas Rātes senākajiem pagrabiem Vecrīgā. Zīmējumi sveču gaismā kopā ar mākslinieci Annu. Tikšanās ar jautro mūku. ''Aiz kadra" ceļojums kinopasaulē un animāciju filmu tapšanā, Radošā darbnīca "Trīs toņu skices". Ekskursija leģendārā Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā - darbnīc...

SC MĀRUPE zēnu komanda izcīna uzvaru turnīrā "Dzintara līgas kauss 2018"

futbols
11.12.2018.
8. decembrī ELEKTRUM Olimpiskajā centrā norisinājās Dzintara līgas kauss 2008. gadā dzimušajiem futbolistiem. Turnīrā piedalījās SC MĀRUPE/2008 zēnu komanda trenera Māra Riherta vadībā. Mārupes futbolisti aizvadīja 5 spēles un visās no tām pārspēja pretinieku, iesitot 22 vārtus un ielaižot tikai 2 vārtus. Komanda ieguva 15 punktus savā grupā un izcīnīja 1. vietu turnīrā. Treneris priecājas par jauno futbolistu parādīto sniegumu un apgūtajām prasmēm, kas atspoguļojas daudzās individuālās darbībās, pareiza lēmuma pieņemšanā, saspēlē. Arī šajā turnīrā parādījās atsevišķas nianses, ar kurām joproj...

Sirsnīgā pasākumā godināti Mārupes novada Zelta kāzu pāri

zelta pari
10.12.2018.
Godinot novada stiprās ģimenes un sakot paldies par ģimenisko vērtību saglabāšanu, 8.decembrī Mārupes Kultūras namā sirsnīgā gaisotnē jau otro reizi novadā tika rīkots Zelta kāzu pāru godināšanas pasākums. Pasākuma ietvaros pāriem tika pasniegta atkārtota laulības apliecība un saskandināta šampanieša glāze. Kopā tika sveikti 5 pāri, kuri saskanīgā laulībā nodzīvojuši 50 un 53 gadus. Pāri labprāt dalījās savos stāstos un ilgas, saskanīgas laulības dzīves noslēpumos. Arnolds un Mudīte Vegneri Foto: L. Līvzinieks Arnolds savu mīlestību ieraudzīja Mežaparka brīvdabas estrādē, kur tika izrādīta izr...

Sveikti labākie sportā

k
10.12.2018.
Svinīgā gaisotnē 7.decembrī Mārupes Kultūras namā tika pasniegtas gada balvas sportā. Sumināti tika labākie sportisti, treneri, komandas un sporta klubi, kurus sabiedrība bija izvirzījusi desmit nominācijām konkursā “Mārupes novada Sporta laureāts 2018”. Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe pasākumā sveica sportistus ar panākumiem, uzsverot, ka 2018.gads bijis nozīmīgs ne tikai sportistu individuālajos sasniegumos, bet arī pašvaldībai, jo, domājot par ikviena mārupieša, īpaši jauniešu, iespējām aktīvi pavadīt brīvo laiku, šogad atklāti divi jauni sporta stadioni. L.Kadiģe novēlēja sporti...