Izglītība

Aukļu pakalpojuma līdzfinansēšana

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 46/2016 Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr. 22/2105 
“Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas kārtību”

Mārupes novada Dome lēmusi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm) EUR 188 apmērā no 2016.gada 1.jūnija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumiem Nr.70 “Noteikumi par valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam laikposmā no 2016.gada 1.janvara līdz 2016.gada 31.maijam” līdzfinansējums paredzēts kā papildus atbalsts noteiktajam valsts atbalstam līdz 142 eiro mēnesī bērniem, kas no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai saņem privātās auklītes pakalpojumus.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu par sniegtajiem bērnu uzraudzības pakalpojumiem:

  • vismaz vienam no vecākiem kopā ar bērnu jābūt deklarētam Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem;
  • aukle ir reģistrēta Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību.

Līdzfinansējuma saņemšanai starp Mārupes novada Domi, bērna vecāku vai likumisko pārstāvi un aukli tiek noslēgts trīspusējs līgums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās ne mazāk kā astoņas stundas.

  • Informāciju par līdzfinansējuma saņemšanu, kā arī pieteikties līdzfinansējumam, var saņemt Mārupes novada Izglītības dienestā sazinoties ar Izglītības dienesta speciālistiem pa tālruni 25448489 vai e-pastu alda.berzina@marupe.lv.