Visas ziņas

“Dzīvā bibliotēka” ar Inesi Ziņģīti

zingite
08.04.2019.
Projekta “Mārupe-mūsu mājas” ietvaros Biznesa Vēstniecība sadarbībā ar Mārupes novada domi aicina apmeklēt pasākumu “Dzīvā bibliotēka – Inese Ziņģīte” 24. aprīlī plkst. 19.00, tikšanās ar leģendāro veselīga dzīvesveida praktizētāju un iedvesmotāju Inesi Ziņģīti. Vēl vairāk veselības, mundruma un lokans mugurkauls nav vienīgais, ko Inese Ziņģīte stāsta savā nodarbībā. Bet galvenais, ka tas ir tik vienkārši - to, ko saņem seja - samīļota, noglāstīta, izmasēta, tas arī jāsaņem ķermenim, jo ķermeņa asinsrite notiek tieši ādā un āda ir galvenā, kas sūta impulsus tālāk. Praktiskās nodarbības laikā...

Publiskai apspriešanai tiek nodots detālplānojums teritorijai, kurā plānota DEPO būvniecība - detālplānojums Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijai

d
08.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana notiks no 10.04.2019. līdz 10.05.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 25.aprīlī plkst.17.30 Mārupes novada Domes sēžu zālē 2.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus īpašuma izmantošanai...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C detālplānojuma apstiprināšanu

d
08.04.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 27.martā ir pieņemts lēmums Nr.9 (sēdes prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031940), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 un „Dvīņi”, Jaunmārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

d
08.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) un „Dvīņi” (kadastra Nr80760110611), Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 15.04.2019. līdz 17.05.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 9.maijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu...

Projekta ietvaros pārbūvēs ceļu C10

c
08.04.2019.
Mārupes pašvaldībai ir piešķirta kvota 260 000 EUR apmērā projekta “Ceļa C-10 pārbūve” (Nr. 18-04-A00702-000105) īstenošanai. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta ietvaros 2019.gada būvniecības sezonā tiks veikta ceļa C-10 (Mazieķi - Priedāji - Stīpnieku ceļš) posmā no valsts vietējā autoceļa V-14 Jaunmārupe – Skulte līdz īpašumam ar kad. Nr. 80760060117 pārbūve. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots Skultes ciema...

Aicinām mājražotājus, amatniekus un māksliniekus pieteikties Mārupes novada Pavasara svētku tirdziņam

tirdziņš
08.04.2019.
Mārupes novada dome 4.maijā organizē Mārupes novada Pavasara svētku tirdziņu, kas notiks Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā un apkārtnē. Aicinām pieteikties mājražotājus, amatniekus, māksliniekus, zemnieku saimniecības, mazos ražotājus un tirgotājus līdz 23.aprīlim! Informāciju par pieteikšanos iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu turisms@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 67149856.

Tiek izsludināta pieteikšanās pašvaldības palīdzībai energoefektivitātes pasākumu veikšanai

jm
08.04.2019.
Mārupes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, pieteikumi iesniedzami līdz 31.maijam. Kopējais pieejamais finansējums Mārupes novada 2019. gada budžetā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu līdzfinansēšanai ir plānots 14 000 eiro. Vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai iespējams saņemt palīdzību līdz 7000 eiro. Dzīvojamā māja līdzfinansējumu ir tiesīga saņemt tikai vienu reizi. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi nr.8/2011 “Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas...

Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībā īstenot sporta interešu izglītības programmu tenisā

t
08.04.2019.
Mārupes novada pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām veikt valsts pārvaldes uzdevumu uz līdzdarbības līguma pamata, īstenojot sporta interešu izglītības programmu tenisā. Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 15.maijam Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā Daugavas ielā 29, Mārupē, slēgtā aploksnē Konkursa dokumentācija pieejama zemāk vai saņemama drukātā veidā domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Domes lēmums , Konkursa nolikums , līdzdarbības līgums , vērtēšanas komisijas nolikums . Valsts pārvaldes uzdevums ir īstenojams Mārupes novada pašvaldības administratīvajā...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

d
05.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3) Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031159), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 1.jūlijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

d
05.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.3) ”Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 1.jūlijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Jauno ģitāristu konkurss “Kur tad Tu nu biji?” jau šodien

gitaristi
05.04.2019.
5. aprīlī no plkst. 12.00 jau septīto gadu pēc kārtas Mārupes Kultūras namā notiks Andra Grīnberga jauno ģitāristu konkurss “Kur tad Tu nu biji?”. Konkurss veltīts latviešu antropologam, ģitāristam, dziesminiekam, dzejniekam, lugu autoram un komponistam Andrim Kārkliņam, savukārt konkursa pamatu veido Andra Grīnberga latviešu tautasdziesmu apdares. Šī gada īpašais viesis ir viens no labākajiem Čehijas ģitāristiem Vladislavs Blaha, kura uzstāšanos varēs baudīt noslēgumā plkst. 19.00. Kopš 2013.gada, lai attīstītu latviešu ģitārspēli, novadā tiek organizēts jauno ģitāristu konkurss, kurš pulcē...

Sakopsim mūsu Mārupi, mūsu mājas!

g
02.04.2019.
Izsenis aprīlis bijis “spodrības” mēnesis, kad pirms vasaras iestāšanās sakopjam savas mājas un piemājas teritorijas. Arī šogad, iestājoties pavasarim, aicinām ikvienu mārupieti sakopt mājai piegulošās publiskās teritorijas un ielu malas, atbrīvojot tās no gada nogalē sabirušajām lapām, zariem un garāmgājēju radītajiem atkritumiem. Aicinām sakopšanas darbus veikt līdz svētkiem – Lieldienām, lai pavasara saulgriežu svinības sagaidītu skaistā un sapostā novadā! Šogad, lai atbrīvotos no mājām piegulošajās publiskajās teritorijās un ielu malās savāktajiem atkritumiem, Mārupes novada Pašvaldības...

Mārupes novada dome un lidosta “Rīga” paraksta sadarbības memorandu

f
01.04.2019.
2019. gada 1. aprīlī Mārupes novada dome un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” svinīgi parakstīja sadarbības memorandu, kas apliecina abu pušu turpmāko sadarbību ar mērķi uzlabot vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kopīgi strādājot pie savstarpējās sadarbības projektu īstenošanas un atbalstot dažādas pašvaldības aktivitātes. Lidosta “Rīga” līdz šim jau vairāku gadu garumā ir aktīvi atbalstījusi visdažādākās pašvaldības ieceres, līdzdarbojoties vides un infrastruktūras projektos, atbalstot kultūras pasākumus, rīkojot skolēnu un iedzīvotāju ekskursijas lidostā. Tāpat atzinīgi...

Līdz 3.aprīlim darba devēji vēl var pieteikties NVA skolēnu vasaras pasākuma īstenošanai

s
01.04.2019.
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles līdz 3.aprīlim turpina pieņemt darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai. Aicinām darba devējus pieteikties tajā NVA filiālē , kuras apkalpošanas teritorijā viņi plāno izveidot darba vietas skolēniem. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai klātienē NVA filiālē . Darba devēju iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti atbilstoši NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma prasībām. NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša...

Paziņojums par Jaunmārupes bērnudārza, Ozolu ielā 2, jaunbūves būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

pii jaunmarupe
29.03.2019.
Izskatot Mārupes novada Domes 2019.gada 28.martā iesniegtos Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālus nekustamā īpašumā Ozolu iela 2, kadastra Nr. 8076-011-0400, kadastra apzīmējuma Nr. 8076-011-1618, Jaunmārupe, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde pieņēmusi lēmumu uzsākt ierosināto Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 3.maijam. 2019.gada 29.marta Mārupes novada Būvvaldes Lēmums Nr.1 Publiskās apspriešanas planšete Aptaujas anketa Būvniecības iecere Ieceres...

Mārupes pašvaldība aicina pretendentus pieteikties bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2019.gada vasarā

nometnes
28.03.2019.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sabiedrisko organizāciju un juridisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā vasaras periodā, rīkojot pieejamas, dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes. Ar prasībām nometņu piedāvājumu noformēšanai var iepazīties nolikumā. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 3.aprīlim plkst.12.00 personīgi vai atsūtot pa pastu Mārupes novada Domei, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167. Personīgi piedāvājumus var iesniegt Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (piektdienās...

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

pp
28.03.2019.
Laika posmā no 11.marta līdz 24.martam Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 59 izsaukumus. 12.03.2019. plkst. 19:05 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur autobusa pieturā guļot kāda persona iespējams alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikumu vietā tika konstatēts, ka autobusu pieturā guļ kāda persona. Pamodinot personu tika noskaidrots, ka gaidot autobusu persona noguruma dēļ ir iesnaudusies. Veselības problēmas neesot. Ar personu veiktas preventīva rakstura pārrunas, pēc kā persona iekāpa sabiedriskajā transportā un aizbrauca. 13.03...

Aicina iedzīvotājus rūpēties par ugunsdrošību

g
28.03.2019.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) statistika liecina, ka gandrīz katrs ceturtais ugunsgrēks izceļas dzīvojamās mājās. Arī lielākā daļa no ugunsgrēkos bojāgājušo un cietušo cilvēku skaita ir saistīta ar ugunsnelaimēm mājokļos. Daļu no traģēdijām varēja novērts, ja vien mājokļos būtu izvietoti dūmu detektori, kas ar skaņas signālu vēstītu par telpās radušos sadūmojumu un ļautu iemītniekiem savlaicīgi izkļūt no bīstamās vides un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Vairāk nekā 60% ugunsgrēku iespējamais ieesls ir bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni, kas ietver neuzmanīgu...

Mārupē notikusi Džudo diena

d
28.03.2019.
Sestdien, 23. martā Jaunmārupes pamatskolas sporta kompleksā Jaunmārupē tika aizvadīta „Džudo diena Mārupē”. Pasākums tika īstenots “Mārupe – mūsu mājas 2019” projekta ietvaros ar mērķi popularizēt Mārupes jaunatnes veselīgo dzīvesveidu, fizisko kultūru un piesaistīt vairāk bērnus un jauniešus nodarboties ar Džudo kā olimpisko sporta veidu. Džudo ieguva lielu popularitāti bērnu un viņu vecāku vidū. Pasākuma laikā iedzīvotājiem bija iespēja iepazīt Džudo olimpisko sporta veidu, bet jauniem sportistiem uzkrāt sacensību pieredzi. Pasākumā piedalījās ap 170 bērnu no Mārupes un citām Latvijas...