2018.gads

Apstiprināti ar
Mārupes novada Domes
2017. gada 24. janvāra

sēdes Nr. 1 lēmumu Nr.1

Grozīti ar
2017. gada 23. marta

sēdes Nr. 8 lēmumu Nr.16

saistošiem noteikumiem Nr.5/2018

Grozīti ar
2017. gada 27. jūnija

sēdes Nr. 10 lēmumu Nr.41

saistošiem noteikumiem Nr.11/2018

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

MĀRUPĒ

2018.gada 24.janvārī

Nr. 1/2018

Par Mārupes novada pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,

Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā:
  1. kārtējā gada ieņēmumi – 32 806 559 EUR (1.pielikums),
  2. kārtējā gada izdevumi -  37 713 858 EUR (2.pielikums),
  3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 6 387 426 EUR;
  4. aizdevumu atmaksa 1 480 127 EUR.

(Grozīts ar MND 23.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.5/2018

Grozīts ar MND 24.05.2017. saistošiem noteikumiem Nr.11/2018)

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2018. gadam šādā apmērā (3.pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 282 622 EUR,

3.2. kārtējā gada izdevumi – 505 728 EUR,

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 308 106 EUR;

3.4. ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā – 85 000 EUR.

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības finansēšanas daļu 2018.gadam (4.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2018.gada  investīciju plānu, ielu un ceļu pārbūves programmu un ielu apgaismojuma izbūvi (5.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2018. gadam šādā apmērā – 1 480 127 EUR (6.pielikums).
 1. Mārupes novada pašvaldība 2018.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
 1. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.
 1. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
 1. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

 

 Domes priekšsēdētājs

M.Bojārs