Sodīs par nelikumīgu īpašuma pieslēgšanu centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai

16.05.2018.

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, veicot regulāro ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbaudi Mārupes novadā, ir konstatējusi iespējamus patvaļīgus mājsaimniecību pieslēgumus Mārupes novada ūdenssaimniecības sistēmai.

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina Mārupes novada nekustamo īpašumu īpašniekus, kuri ir patvaļīgi pieslēguši savus īpašumus centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai Mārupes novada teritorijā un izmanto to, bet nav noslēguši līgumu par centralizētā ūdensapgādes pakalpojuma un/vai sadzīves kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, vērsties pie uzņēmuma administrācijas Viršu ielā 6, Tīrainē, darba laikā katru darba dienu, vai pieteikties elektroniski nosūtot e-pastu uz adresi info@mkp.lv, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas, lai noslēgtu attiecīgu pakalpojuma līgumu un novērstu nelikumību.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, kas stājušies spēkā 2016. gada 22. martā, 7. nodaļā ir noteikta kārtība, kādā aprēķina kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Mārupes novadā aprēķinātais kompensācijas apmērs par minēto noteikumu pārkāpšanu sastāda:

Mārupes, Tīraines, Vētras un Skultes ciematos

Ūdensapgāde                          1 069,64 EUR ar PVN

Sadzīves kanalizācija              2 524,36 EUR ar PVN

 

Jaunmārupes ciematā

Ūdensapgāde                          1 069,64 EUR ar PVN

Sadzīves kanalizācija              1 739,95 EUR ar PVN

 

Informējam, ka kompensācijas apmērs par Ministru kabineta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” neievērošanu ir atkarīgs no spēkā esošā apstiprinātā ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa un, tam pieaugot, pieaugs arī kompensācijas apmērs.

Gadījumā, ja pēc noteiktā termiņa (viens mēnesis no šī paziņojuma publicēšanas dienas), uzņēmuma darbinieki konstatēs nelikumīgu centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas izmantošanu no īpašnieka tiks piedzīta kompensācija par AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” radītiem zaudējumiem.

 

Ivars Punculis, AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis