Tiesiskais regulējums

Būvniecības process (Shēma)

 

Ar 2014.gada 1.oktobri ir spēkā jaunais Būvniecības likums

Likumā tiek noteikts šāds būvniecības process:

  • būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei nebūs jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus.
  • atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.
  • būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

Atkarībā no būvniecības ieceres būvvalde pieņems lēmumu šādos termiņos:

  1. 1 mēneša laikā – būvatļaujas izdošana vai atteikums izdod būvatļauju;
  2. 14 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikums izdarīt atzīmi;
  3. 7 dienu laikā – būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstā vai atteikums izdarīt atzīmi.

Likums paredz, ka būvvalde atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi veiks 15 darba dienu laikā, savukārt par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – 5 darba dienu laikā.

Būvju iedalījums grupās atbilstoši Būvniecības likumam
Ēku būvniecības process un pielikumi
Ministru kabineta noteikumi


2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz ierobežojumus un īpašu kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā.

Ierobežojumi attiecas uz:

  • lauksaimniecībā izmantojamo zemi;
  • zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, salīdzinot tās aizņemto platību ar citām zemes lietošanas kategorijām atbilstošo darījuma objekta platību summu.

Plašāka informācija par personām, kas ir tiesīgas iegūt zemi, kurā dominē lauksaimniecības zeme, šeit.

Iesnieguma iesniegšana jāveic novada Domē kopā ar iesniegumu par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 748, aizpildot noteiktu iesnieguma veidlapu.

Likums paredz arī virkni izņēmumus. Lēmumu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā veic ar Domes lēmumu izveidotā pašvaldības komisija.