Apstiprināts Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2017.gadu

16.04.2018.

2018.gada 28.martā Mārupes novada Dome apstiprināja Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2017.gadu (turpmāk – Pārskats).

Pārskats ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.

Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā paveikto, kā arī iekļauta informācija par pašvaldības 5 vidēja termiņa prioritāšu un 12 rīcības virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

Pārskats ir apskatāms ŠEIT