Apstiprināti grozījumi Mārupes novada attīstības dokumentos

10.01.2018.

Ņemot vērā Mārupes pašvaldības prioritātes, plānotās aktivitātes un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu, ar 2017.gada 25.oktobra Mārupes novada Domes (turpmāk – Dome) lēmumu Nr.11 (prot. Nr.7) izveidotā darba grupa izstrādāja grozījumus Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam rīcības plānā un investīciju plānā 2017. - 2019. gadam, kas apstiprināti ar Domes 2017.gada 20.decembra sēdes Nr.10 lēmumu Nr.8.

Aktualizētie attīstības dokumenti pieejamiŠEIT.

Rīcības plāns 2017.- 2019.gadam

Investīciju plāns 2017.- 2019.gadam

2017.gada 20.decembra Mārupes novada Domes lēmums Nr.8 “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017.-2019.gadam grozījumu apstiprināšanu”